Monthly Archives: Tháng Năm 2011

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 27 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 14 trong đó có các câu sau : 1301 Khi nghi tình phát khởi tương ưng lý pháp thân, cần phải cắt đứt mạng căn, xin khai thị 1302 Làm việc thiện, việc tốt, có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 26 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 13 trong đó có các câu sau : 1251 Chúng con tu TST sau này thành Phật thì đồng hay khác với Đức Phật ? 1252 Tỳ kheo chưa xả giới, lấy vợ có tội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 25 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 13 trong đó có các câu sau : 1201 Thế nào là công phu cách vật đến vật cách, thế nào là đạo lực chuyển được nghiệp ? 1202 Trách nhiệm của người tuần hương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 24 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 12 trong đó có các câu sau : 1151 Trước kia đi chùa cầu tài lộc là sai lầm phải không, nay theo TST nên làm sao ? 1152 Tham thiền đã 3 năm, ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 23 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 12 trong đó có các câu sau : 1101 Cho thuốc cho người, bệnh không hết chẳng may chết, người cho có bị quả báo không ? 1102 Người ta nói Mẹ Địa mẫu là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 22 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 11 trong đó có các câu sau : 1051 Có nên thờ Ông Quan Công và Bà Mẹ Sanh không ? 1052 Thiền sư Việt Nam có vị nào tu Tổ Sư Thiền được kiến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 21 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 11 trong đó có các câu sau : 1001 Không tnể dùng quán tưởng để sửa đổi nhân quả 1002 Có phải đời này cúng bông hoa đời sau thân được tốt đẹp- Ngồi thiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 20 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 10 trong đó có các câu sau : 951 Tham thiền có cần tu Lục Độ không ? 952 Có phải thương con cháu quá, sau khi chết, tái sinh vào gia đình cũ không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 19 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 10 trong đó có các câu sau : 901 Phật giáo giải thích thế nào về trường hợp các thần đồng khoa học, toán học ? 902 Một số biểu hiện không hiểu giới luật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh muc 18 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 9 trong đó có các câu sau : 851 Ít thì giờ có thể tập hương công trung cấp được không ? 852 Cách trả lời của con có nhân quả gì không ? 853 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này