Monthly Archives: Tháng Mười Một 2011

AI LÀ NHÀ KHOA HỌC VĨ ĐẠI NHẤT MỌI THỜI ĐẠI ?

Nhiều người không ngần ngại bầu chọn nhà khoa học Đức gốc Do Thái, Albert Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20, đồng thời là nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại, vì ông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 102 bình luận

Tổng kết Kinh Sách do Hòa thượng Thích Duy Lực dịch và trứ tác

Các Kinh sách Phật pháp do Thầy Duy Lực dịch và trứ tác Bảng Tổng kết xếp theo thứ tự ABC 01 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Giải 02 Bá Trượng Ngữ Lục 03 Bá Trượng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | 37 bình luận

Yếu chỉ Trung Quán Luận – Long Thọ

  YẾU CHỈ TRUNG QUÁN LUẬN Thích Duy Lực Lời Nói Ðầu Có người hỏi: “Phật pháp có thể chia nhiều tông, tại sao không thể chia nhiều phái?” Nên biết Phật pháp là để hiển bày bản thể tự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | 2 bình luận

Yếu chỉ Phật pháp

YẾU CHỈ PHẬT PHÁP Thích Duy Lực Lời Nói Đầu Kẻ học này chẳng tự lường sức, thời tuổi trẻ từng phát tâm đọc hết Bộ Kinh Đại Tạng và Tục Tạng. Bắt đầu từ Kinh Tục Tạng chữ, bình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

Yếu chỉ Kinh Hoa Nghiêm

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH YẾU CHỈ Hòa thượng Duy Lực trích giảng Chư Kinh Tập Yếu (Đầy Đủ) : Kim Cang, Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Pháp Bảo Đàn, Duy Ma, Viên Giác, Triệu Luận mp3 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải – Trung Phong Hòa thượng

TÍN TÂM MINH TỊCH NGHĨA GIẢI 信 心 銘 闢 義 解 Tác Giả: Thiên Mục Trung Phong Hòa Thượng 天 目 中 峰 和 尚 Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải- Trung … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

Tham Thiền Phổ Thuyết – Lai Quả Thiền Sư

THAM THIỀN PHỔ THUYẾT  Lai Quả Thiền Sư Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực Từ Ân Thiền Ðường Hoa Kỳ Xuất Bản 1992 Tham Thiền Phổ Thuyết – Thiền Sư Lai Quả mp3 LỜI DỊCH GIẢ (Thích Duy Lực) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | 6 bình luận

Tham Thiền Cảnh Ngữ – Bác Sơn Hòa Thượng

THAM THIỀN CẢNH NGỮ Thiền Sư Bác Sơn Việt Dịch: Hòa thượng Thích Duy Lực Tham Thiền Cảnh Ngữ – Bác Sơn Hòa Thượng mp3 MỤC LỤC Tựa Lược truyện tác giả Chương I: Cảnh ngữ khai thị người mới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

Tâm Linh và Khoa Học trong Phật Pháp

TÂM LINH VÀ KHOA HỌC TRONG PHẬT PHÁP Hoà thượng Thích Duy Lực Tâm Linh và Khoa Học trong Phật Pháp mp3 LỜI TỰA Sự phát triển của khoa học hiện đại đã tiến tới rất cao, nhưng chỉ hướng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | 3 bình luận

Pháp Bảo Đàn Kinh

Lục Tổ Huệ Năng KINH PHÁP BẢO ÐÀN Tỳ Kheo THích Duy Lực Dịch và Lược Gỉai Từ Ân Thiền Ðường, Santa Ana Xuất Bản1992 Mục Lục Pháp Bảo Đàn Kinh- Lục Tổ Huệ Năng mp3 Lời Dịch Giả Phẩm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này