Monthly Archives: Tháng Hai 2012

CON NGƯỜI CÓ THỂ DU HÀNH TRONG THỜI GIAN CHĂNG ?

A/ Ý kiến của các nhà khoa học Du hành trong thời gian là đi trên chiều kích thứ tư của thời-không 4 chiều, mà không phải luôn luôn đồng hành với nhịp thời gian bình thường trên thế giới. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 3 bình luận

NIẾT BÀN VÀ CHÁNH BIẾN TRI

Dẫn nhập Người tu hành theo Phật giáo có cứu cánh là Niết Bàn (涅槃, sa. nirvāṇa) . Niết Bàn có nhiều nghĩa, nghĩa đen là thổi tắt, thường được dịch nghĩa là tịch diệt, vô sanh, giải thoát. Thật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 4 bình luận