Monthly Archives: Tháng Sáu 2013

PHẨM THỨ MƯỜI CHÍN: QUÁN “THỜI”

Phẩm Thứ Mười Chín Quán “Thời” Nếu do thời quá khứ Có vị lai, hiện tại Thì vị lai, hiện tại Phải ở thời quá khứ Nếu trong thời quá khứ Chẳng vị lai, hiện tại Sao nói do quá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

PHẨM THỨ MƯỜI TÁM: QUÁN “PHÁP”

Phẩm Thứ Mười Tám Quán “Pháp” Phật thuyết các pháp từ nhân duyên sanh, thì mỗi mỗi chẳng có tự tánh, tức là vô ngã. Nếu ngã là ngũ ấm Ngã tức là sanh diệt Nếu ngã khác ngũ ấm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

PHẨM THỨ MƯỜI BẢY: QUÁN NGHIỆP

Phẩm Thứ Mười Bảy Quán Nghiệp Người khéo hàng phục tâm (ác tâm) Lợi ích cho chúng sanh Ấy gọi là thiện nghiệp Là chủng tử quả báo Ðại thánh thuyết hai nghiệp (thiện và ác) “Tư” với “từ tư” … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

PHẨM THỨ MƯỜI SÁU: QUÁN TRÓI MỞ

Phẩm Thứ Mười Sáu Quán Trói Mở Chư hành có vãng lai “Thường” chẳng có vãng lai “Vô thường” chẳng vãng lai Chúng sanh cũng như thế Nếu chúng sanh vãng lai Tìm cùng hết năm thứ Trong các ấm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

PHẨM THỨ MƯỜI LĂM: PHÁ HỮU VÔ

Phẩm Thứ Mười Lăm Phá Hữu Vô Hữu nếu chẳng thể thành Thì vô làm sao thành Vì đã có “pháp hữu” Hữu hoại gọi là vô Nếu người thấy hữu, vô Thấy tự tánh, tha tánh Như thế thì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

PHẨM THỨ MƯỜI BỐN: PHÁ “HỢP”

Phẩm Thứ Mười Bốn Phá “Hợp” “Kiến” “sở kiến” “kẻ kiến” Ba thứ này khác chỗ Ba pháp khác như thế Chẳng lúc nào hợp được Khác biệt nên có hợp Ba thứ “kiến” chẳng khác Vì tướng khác chẳng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

PHẨM THỨ MƯỜI BA: PHÁ “HÀNH”

Phẩm Thứ Mười Ba Phá “Hành” Hỏi: Như kinh Phật sở thuyết Hư vọng chấp lấy tướng Vì vọng chấp chư hành Nên gọi là hư vọng Phá: Kẻ hư vọng chấp lấy Trong đó lấy cái gì Phật thuyết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

PHẨM THỨ MƯỜI HAI: PHÁ KHỔ

Phẩm Thứ Mười Hai Phá Khổ Tự tác với tha tác Cộng tác vô nhân tác Thuyết những khổ như thế Ðều chẳng thể thành khổ Trước hữu chẳng thành khổ Trước vô chẳng thành khổ Ðịnh hữu đã chẳng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

PHẨM THỨ MƯỜI MỘT: PHÁ BẢN TẾ (THỰC TẾ BẢN LAI VỐN SẴN)

Phẩm Thứ Mười Một Phá Bản Tế (thực tế bản lai vốn sẵn) Sở thuyết của đại thánh Bản tế bất khả đắc Sanh tử chẳng bắt đầu Cũng chẳng có cuối cùng Nếu chẳng có thỉ chung Chính giữa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

PHẨM THỨ MƯỜI: PHÁ “ĐỐT” VÀ “SỞ ĐỐT”

Phẩm Thứ Mười Phá “Ðốt” Và “Sở Ðốt” Nếu “đốt” là “sở đốt” Tác, kẻ tác thành một Nếu đốt khác sở đốt Lìa sở đốt có đốt Giải thích. Ðốt là lửa, sở đốt là củi, kẻ tác là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này