Monthly Archives: Tháng Sáu 2015

TÂM KHÔNG

Vũ trụ và thế giới của con người (《大正藏》冊15,650 經,Sarvadharmāpravṛttinirdeśa《諸法無. 行經》,鳩摩羅什譯)Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển 15, trang 650, Kinh Chư Pháp Vô, Cưu Ma La Thập dịch, chép : 佛言。曼殊尸利。説諸衆生唯是其一。畢竟不生遠離於名。一異不可得故。彼是此種子句。Phật ngôn, Mạn Thù Thi Lợi (tức Văn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 5 bình luận

BA HẠNG NGƯỜI TRONG XàHỘI

Trong quyển sách nổi tiếng Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã chia người đời thành 3 hạng dựa trên nhận thức của họ về thế giới, và dựa trên sự ứng xử của họ đối với Đạo. Ông nói : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | 4 bình luận