Monthly Archives: Tháng Chín 2015

DUY THỨC TAM THẬP TỤNG, NỘI DUNG VÀ ỨNG DỤNG

Giới thiệu tác phẩm Duy Thức Tam Thập Tụng 唯識三十頌 sa.triṁśikā-vijñaptimātratāsiddhi-kārikā là 30 bài tụng hiển bày ý nghĩa duy thức. Ý nghĩa duy thức là muốn nói nền tảng của vũ trụ vạn vật là thức, thức cũng cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này