Thư Mục Âm Thanh 2

0101 Vô tu vô chứng- Kỹ sư- Luật sư- Thiện ác, vô ký- Đại Thế Chí, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục

0102 Vô sở trụ, tùy duyên- Ý chỉ trung quán- Phá nhân duyên- Phá khứ lai- Phá lục tình

0103 Phá ngũ ấm- Phá lục chủng- Quán tam tướng- Kỹ sư Bi Lý

0104 Ms Loan nghe qua liền vào cửa- Ấn chứng với Lai Quả, Hư Vân, Nguyệt Khê

0105 Hư Vân gặp ông tăng sửa đường núi Kê Túc, Vân Nam- Thức thứ 6 tập thuần thục cũng ảnh hưởng thức thứ 7

0106 Hữu tình- Phép an tâm- Hồi hướng- Biểu đồ của Nguyệt Khê-Newton Einstein- Thích ca- Chủ Khách

0107 In kinh- Biên kiến- Vô ngã- Thí nghiệm của Pavlov- Chư Phật Bồ Tát- Ni Liễu Nhiên- Ni Thực Tế

9107a Thí nghiệm trên con chó của Pavlov

0108 Nhân vô ngã- Ác thú và người- Luật nhân quả- Bảo nhiệm- Khất thực

0109 Phép Khất thực- Tìm thầy học đạo- Tông và Phái- Vấn đề truyền pháp-3 cấp Tịnh Độ- Thiền của giáo môn

0110 Sư Đế Nhàn Thiên Thai tông- Quỷ- Bác Sơn- Cao đẳng Huệ Nghiêm- Vũ trụ quan Thế kỷ 21

0111 Chiến tranh do ngã chấp- Tân Phong thiền sư- Tam bảo- Tha lực, tự lực

0112 Truyền đăng lục- Xưa tuỳ cơ sau mới gọi là công án, thoại đầu- Hào quang- Luật sư Huệ Nam và thiên thần

0113 Sư Vân Tùng 4 câu hỏi- Chấp ngại- Tưởng lưu trú- Thiền hội Triệu Châu 20 người

0114 Vì sao các nước theo PG chậm phát triển ? Lý Văn Bi (Arizona)

0115 Khoa học chưa biết Mạt na và A lại da thức- Chánh trí- Như như- Tam tự tánh- Bát thức

0116 Hành bổn phận- DNA- Cộng nghiệp, biệt nghiệp- Tướng, tưởng, hành ấm- Tam tịnh nhục

0117 Khất thực tại các nước tiểu thừa- Tỉ phú ăn chay- Lời mở đầu ý chỉ trung quán- Phá hành

0118 Chấp giả là giả càng khó trị- Tất cả tai hoạ là do cái biết- Tập cho trẻ tham thiền- Kinh nghiệm niệm Phật

0119 Hám Sơn 20 cuốn- Tứ tướng- Lực học Thích Ca- Định Huệ- Lời dạy của Lục Tổ

0120 Tham thoại đầu có thấy gì là sai- Hawking- Hoạt bát vạn năng- 4 bài kệ của Vĩnh Gia- Mạt pháp

0121 Số lượng- Xá lợi- Kể chuyện Batan- 4 điều khó- Cháu Đạt Ma- Tiểu sử Einstein- Bác sĩ Sabin

0122 Giải ngộ, chứng ngộ- Ưu tiên 1 : hỏi và nhìn- Vua, Thừa tướng kiến tánh

0123 Thiền sư bắt trộm- Chân Hạnh- Từ Ân- Tăng TQ- Sư Thông Biện- Kể về hiện tượng

0124 Không tranh cãi- In kinh- Bổn phận- Thiền con ve-Mù chữ kiến tánh- Sắp xuất gia tại Cư Sĩ Lâm

0125 Cầu xuất gia với Văn Thù- Nhân duyên xuất gia- Cách tham thiền-Ms Phương Canada

0126 Sắc Không- 18 giới- 7 Đại- Hoa đốm- Lục tặc

0127 Định Huệ không hai- Không, Giả, Trung- Pháp Nhãn Văn Ích

0128 Ý Phật là phá chấp- Tập khí là thói quen của não- Chướng ngại của Thông Biện là chấp ngã

0129 Pháp Nhãn (Hàn Quốc)- Lâm Tế, Tào Động (Nhật)- Nam Hoa, Cao Mân nay chỉ còn là giáo môn

0130 Xuất gia phải có chánh nhân (giải quyết sanh tử)- Truyền giới- Sa di 10 giới

0131 Đảnh lễ- Vấn tấn- Xử lý phạm giới- Giá giới 遮 戒

0132 Tánh giới, giá giới- 4 trọng giới- Chánh định- Tọa thiền

0133 Cái dụng của Không- Bát quan trai- Tam thừa- Vô sở cầu

0134 Huỳnh Bá và Lâm Tế- Tập khí- Động đất- Thái hậu mất bảo châu

0135 Chân lý không thể kiến lập- Duy trì thân người- Không biết không lo

0136 Quảng Hưng Long- Con ngổ nghịch- Học sinh lớp 11- Cô thợ may

0137 Bơm mực- Tham thiền lười học- Huỳnh Bá, Lâm Tế- Thí nghiệm Pavlov

0138 Bất biến tùy duyên- Ba tiếng Tốt- Nam Hoài Cảnh- Hầu Giáo thọ- 3cấp trì giới

0139  5 phái Thiền- Hàn Quốc, thấu công án- Lâm Tế sấm sét- Tào Động ôn hòa- Thiền quán- Chuyển nghiệp

0140 Nghĩa 3 câu- Đệ tử kiến tánh trước thầy- Chấp ngã, pháp, không- 4 A Hàm

0141 Sư giả khất thực chợ cá- Sư Tây Tạng ăn mặn- Tứ tướng

0142 Như Lai Thiền- Samatha- Tammabatde- Thiền na- Tổ Sư Thiền- Hiển dụng của Tâm

0143 Các vị đắc đạo dùng thần thông di chuyển bằng tâm linh hay bằng thể xác ?

0144 Con không biết vì sao tham thiền lâu năm mà không khởi được nghi tình ?

0145 Giải thích biểu đồ 4 thừa của Sư Nguyệt Khê

0146 Tông chỉ Tổ Sư Thiền- Thiên Thai Tông- Hoa Nghiêm Tông

0147 Khoa học (Lời nói đầu trong Vũ Trụ Quan Thế kỷ 21) và Phật pháp

0148 Kể chuyện thiêu người chết của Tổ Sư Thiền

0149 Giác ngộ rồi có trở lại làm chúng sinh nữa không ?

0150 Hai thời công phu mỗi ngày do ai soạn, để làm gì ?

0151 Cư sĩ Miền Tây hỏi về Chân Như, Diệu Hữu

0152 Cái không biết của Tổ Sư Thiền có khác với Như Lai Thiền không ?

0153 Luật Nhân Quả trong đời sống

0154 Cái Tâm thức đã ngưng, xin chỉ dạy cách bảo nhiệm

0155 Đang học Cơ bản Phật học có chướng ngại tham thoại đầu không ?

0156 Thế nào là Lục nhập vốn vô sanh

0157 Sự truyền thừa của Hòa thượng- Giảng Như Lai thọ lượng

0158 Thời gian có phụ thuộc vào lực từ trường không ?

0159 Sợ tham thiền sai thành bệnh, xin trình công phu

0160 Sao kiến tánh không gọi là Phật mà gọi là Tổ ?

0161 Tại sao Phật giáo không nhìn nhận người chết có linh hồn ?

0162 Con có đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, tại sao Kinh nói không có ?

0163 Cúng dường 1000 Phật không bằng cúng dường một vị vô tu vô chứng là sao ?

0164 Thế nào là Thật tướng niệm Phật ?

0165 Nhĩ căn viên thông là phép tu của giáo môn, sao ngài Hư Vân bảo là Thiền?

0166 Con nhìn mạnh thì đau đầu tức ngực, nhìn nhẹ thì buồn ngủ, xin SP chỉ dạy

0167 Tam tự quy y là do ai thuyết ?

0168 Vô minh cầu sanh tác chi nhậm diệt nghĩa là gì ?

0169 Trình tình trạng đang công phu mất câu thoại đầu

0170 Hành giả trình công phu và đọc sách Tổ Sư Thiền để tăng trưởng lòng tin

0171 Thiền học PG và Căn bản Phật pháp với 4 Thừa

0172 Thắc mắc chỗ nhìn và tham hay bị quên

0173 Thiền của SP thuộc phái nào trong 5 phái Thiền Trung Quốc ?

0174 Trình công phu về cái nhìn, có dẫn chứng

0175 Thiền quán tưởng và sự khác biệt so với Tổ Sư Thiền

0176 Văn ngôn và bạch thoại trong Kinh Phật- vài nhận xét về Sinh vật tiến hóa luận

0177 Phải tu đúng tông chỉ pháp môn mới có kết quả

0178 Lão tham trình công phu tham thoại đầu

0179 Giảng 3 thứ thiền quán tưởng- Sức dụng của Tâm

0180 Sơ tham nghiên cứu kinh điển có bị trở ngại không ?

0181 Nhập thất tu có đúng không ? Thí dụ về cọp chợ

0182 Cái dụng của Phật và Tổ có đồng nhau không ? Làm sao lìa tứ cú ?

0183 Cách thức làm Yết ma và pháp Bát kính của Tỳ kheo ni

0184 Giải thích 8 thức và thân trung ấm- Khứ hậu lai tiên

0185 Con còn nghi ngờ cái không biết của SP dạy, xin khai thị

0186 Giảng kinh Lăng nghiêm- Sự thấy không phải do con mắt

0187 Từ Như Lai thiền qua tham thoại đầu, không biết lòng từ bi có trưởng dưỡng không ?

0188 Tại sao Thiền tông ít phổ biến hơn các tông phái khác ?

0189 Có phải tu Tịnh Độ dễ hơn tu Tổ Sư Thiền ?

0190 Công án con trâu qua khung cửa sổ- Y văn giải nghĩa tam thế Phật oan

0191 Cách trừ tập khí hữu lậu từ vô thủy

0192 Trình công phu, xin khai thị về cái nhìn

0193 Vì mãi giữ chánh niệm không biết có rơi vào tịch tĩnh không ?

0194 Khác biệt giữa niệm danh hiệu, niệm chú và tham thoại đầu

0195 Trí huệ và mê trí huệ là như thế nào ?

0196 Hành giả trình hiểu biết về tham TST- Giảng sơ lược các thiền quán

0197 Thắc mắc cái không biết của TST làm sao độ chúng sinh

0198 Giảng đại ý 4 Thừa trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận của Nguyệt Khê

0199 Tiểu thừa giới và Đại thừa giới, nhân quả tội báo đồng hay chẳng đồng ?

0200 Tại sao Bà Thắng Man hiểu mà hàng Thanh văn không hiểu ?

Advertisement

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s