Thư Mục Âm Thanh 12

1101 Cho thuốc cho người, bệnh không hết chẳng may chết, người cho có bị quả báo không ?

1102 Người ta nói Mẹ Địa mẫu là mẹ của muôn loài, phải vậy không ?

1103 Chừng nào Phật Di Lặc ra đời, xin SP khai thị

1104 Nguyên do gì Phật chỉ nhận phẩm vật của ông Thuần Đà 纯 陀 trước khi nhập diệt ?

1105 Một hành giả phát tâm sám hối trước đại chúng vì phạm quy củ thiền đường

1106 Trình sự vui mừng được nghe băng giảng, hỏi nếu ngoại đạo sám hối đến quy y học tham thiền có nhận không ?

1107 Thắc mắc 18 vị La Hán tu các hạnh khác nhau như thế nào ?

1108 Anh của con có 3 con đều tật nguyền, đó là do nghiệp của anh hay của 3 đứa con ?

1109 Con có bạn ăn chay 8 năm, nay ngã mặn, vậy tội có nặng hơn không ?

1110 Biết trước thời tiết có phải là biết được thời gian và không gian không ?

1111 Ngài Bác Sơn nói dù cho 8 cảnh thay nhau đến cũng không hay không biết, 8 cảnh đó là gì ?

1112 Con thấy người có tật ngồi phía trước tham thiền, người bị giật, vậy có sao không ?

1113 Thế nào là Nội giới và Ngoại giới, các bài chú có hiệu nghiệm gì không ?

1114 Bến Tre có đứa bé 6 tuổi nói pháp rất hay, có phải tiền kiếp tu cao không ?

1115 Ở Huế có chùa nào dạy tham TST không ? Người sắp chết nên niệm Phật hay tham thoại đầu ?

1116 Ông bà có đức con cháu hưởng, vậy ông bà qua đời con cháu cầu siêu, ông bà có siêu không ?

1117 Bình thường trong hiện tại mình phải sống làm sao cho hợp với bản tâm của mình ?

1118 Tại sao vô tâm chưa phải là đạo mà còn cách một Trùng quan ?

1119 Có phải đời cha ăn mặn đời con khát nước không ?

1120 Hiện tiền sát na bất động, có phải vậy không ?

1121 Nghĩa chữ pháp là gì ? TST không phân biệt thượng căn hạ căn, kiến tánh rồi mới trừ tập khí ?

1122 Có thể tự nhiên mà giải thoát được không ?

1123 Nuôi mèo chó, chúng không chịu ăn chay, mua thịt cá cho chúng được không ?

1124 Pháp môn Quán Thế Âm của Sư Cô Thanh Hải có đúng chánh pháp không ?

1125 Ăn đồ cúng được không, cúng Ngọ ý nghĩa gì, cúng thí thực là sao ?

1126 Con ăn chay mà gia đình ăn mặn, khuyên hoài không được

1127 Có 3 ngày vía Quan Âm ngày nào là chính ?

1128 Câu nói của hòa thượng khất sĩ. Gia đình Bàng Uẩn

1129 Thọ giới Bồ tát tại gia có ăn mặn được không ?

1130 Chúng con đi cứu trợ những người nghèo, có giúp ích được gì cho họ không ?

1131 Thấy con tu chồng con chán nản không lo gia đình

1132 Đa số người theo tôn giáo khác không biết ăn cục thịt phải trả cục thịt

1133 Nghiệp lực mạnh quá, sợ đời này tu không kiến tánh, chết bị nó lôi đi

1134 Thuận nghịch tranh nhau, không biết hành xử, nhọc công là bệnh

1135 Con không biết học hỏi, chỉ biết ăn chay quyết tử tu, đôi khi buồn quên tham

1136 Vợ tu TST, chồng buồn chán nhậu nhẹt hoài, vậy vợ có bị nhân quả không ?

1137 Ăn chay có được ăn hành hẹ tỏi không ?

1138 Xin SP giải thích câu trong kinh : Thước ca ra tâm vô động chuyển

Đối với câu hỏi 1138, xin được giải thích thêm như sau :

Trong Kinh Lăng Nghiêm có câu :

Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong, 舜若多性可銷亡  Tánh không kia còn cơ tiêu mất,

Thước-ca-ra tâm vô động chuyển. 爍迦囉心無動轉  Bổn tâm này kiên cố chẳng lay.

Thuấn-nhã-đa  (Sunyata) và Thước-ca-ra (Vajra) là phiên âm từ tiếng Phạn (Sanskrit)

Śūnyatā có nghĩa là tánh không, trống rỗng (emptiness)

Vajra nghĩa đen là kim cương , nghĩa bóng chỉ Tâm linh. Chữ Vajra thấy trong thần chú Kim cang Thượng sư (Vajra Guru Mantra) OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

Vajra là kim cương có đặc tính rất cứng chắc được ví với Tâm

Vajra còn còn có nghĩa là sức mạnh sấm sét (Vajra is a Sanskrit word meaning both thunderbolt and diamond. Additionally, it is a weapon won in battle which is used as a ritual object to symbolize both the properties of a diamond (indestructibility) and a thunderbolt (irresistible force). Vajra là một từ tiếng Phạn có hai nghĩa là sấm sét và kim cương. Ngoài ra nó là một vũ khí (kim cương chùy) chiến thắng trong các trận chiến được sử dụng như một vật trong nghi lễ biểu tượng cho cả hai thuộc tính của kim cương (không thể phá hủy) và sấm sét (sức mạnh không thể chống lại).

1139 Nhân quả và nghiệp lực giống nhau hay khác nhau ?

1140 Tham thiền mấy năm lười đốt nhang, không biết có bị quấy phá không ?

1141 Thắc mắc về HT Hư Vân và ông lão đắp đường

1142 Cảnh giới trú xứ của Bồ tát và A la hán khác hay không khác ?

1143 Có phải ăn chay trường là công đức vô lượng ?

1144 Con tham thiền, thường đến Tịnh xá nghe pháp và nghiên cứu kinh điển, được không ?

1145 Xuất gia có cần coi năm tốt xấu hay không ?

1146 Làm nghề lò rèn có nhân quả gì không ?

1147 Nấu cơm giúp bà già 80 tuổi ăn mặn có bị nhân quả không ?

1148 Có một Ni Cô nói Phật tử đông là không tốt- Xin SP kể nhà 4 người đều kiến tánh

1149 Thờ Phật đằng trước, thờ Tổ đằng sau, ý nghĩa thế nào ?

1150 Trình việc khai quang điểm nhãn của ngoại đạo

1151 Trước kia đi chùa cầu tài lộc là sai lầm phải không, nay theo TST nên làm sao ?

1152 Tham thiền đã 3 năm, ở chỗ tịnh, vọng tưởng nhiều, hay bị nhức đầu

1153 Con ăn chay mà bán thức ăn mặn, tiền lời làm việc từ thiện, có nhân quả không ?

1154 Người xuất gia đem của Tam Bảo về giúp gia đình được không ?

1155 Tham thiền mà ăn mặn không ăn chay có được kiến tánh không ?

1156 Người ta không chịu trả nợ cho mình, mình la mắng có tạo ác nghiệp không ?

1157 Trong tất cả Phật, vị nào lớn nhất ?

1158 Có ông tu tại gia, khi tắt thở, có ánh sáng xẹt ra, phải Phật rước không ?

1159 Có một tu sĩ khi chết đem thiêu, thu được xá lợi sáng to bằng hột nhãn, có kiến tánh không ?

1160 SP dạy trong trường hợp nuôi súc vật phải qua tịnh thí

1161 Con không biết tu như thế nào đến cõi Phi tưởng Phi phi tưởng, chắc cao lắm ?

1162 Trình công phu quen thành lạ, lạ thành quen

1163 Cực lạ cực quen phi phàm phi thánh, xin SP khai thị

1164 XIN SP khai thị 4 câu này, con không hiểu

1165 Chuyển ngữ là như thế nào xin SP cho một thí dụ

1166 Có phải vào thiền đường có Long Thần Hộ Pháp giúp đỡ, cộng thêm lực của SP ?

1167 Lời tỏ bày của một Sư Cô- SP kể chuyện Từ Hồi thiền sư

1168 Xuất gia có tiền riêng giúp thân nhân, tại gia có tiền gởi ngân hàng được không ?

1169 Thọ 5 giới giữ không được có bị quả báo không ? Chồng chết chiêm bao thấy như còn sống

1170 Cư sĩ thọ 5 giới, chiêm bao thấy Phật Bà bảo phải giữ 12 giới

1171 Con phát nguyện rằm tháng 7 dâng Y nhưng chưa làm được, có nhân quả gì không ?

1172 Con muốn dẹp bàn thờ Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Thần Tài, Quan Công mà không dám, sợ làm ăn không được

1173 Trình bày sự việc, hỏi có vô tình gây ác khẩu cho người khác không ?

1174 Hồi hướng, gia trì lực là gì ? Phật gia trì cho ai, cách nào ?

1175 Không cố tình, lỡ làm chết những con vật nhỏ như kiến, gián có bị nhân quả không ?

1176 Bác sĩ vì lòng từ mà nói dối bệnh nhân có bị nhân quả ràng buộc không ?

1177 Tổ Huệ Năng có để lại kinh mà không thờ, Tổ Đạt Ma không có để lại kinh mà có thờ ?

1178 SP nói bất sanh bất diệt trong khi Kinh Lăng Nghiêm nói đời bây giờ là mạt pháp ?

1179 Giải thích thế nào là hương bảng

1180 Nghe nói tham thiền lâu thường bị ma chướng, giải trừ cách nào ?

1181 Tu Đạo Phật là tự triệt tiêu, quả vị Phật là Không, quan niệm vậy có đúng không ?

1182 Câu thoại Sanh từ đâu đến, Chết đi về đâu, có thể chia 2 phần để hỏi không ?

1183 Có một ông Sư bảo con, chú về trụ Pháp vương, gia trì Như Lai tạng, nghĩa là sao ?

1184 Cái dụng của Phật tánh, Phật thị hiện giác ngộ để khuyến khích mọi người ?

1185 Đã định tâm vào nơi xuất phát câu thoại, như vậy đúng không ?

1186 Thiền tri vọng và Thiền thoại đầu có cùng tông chỉ không ?

1187 Hiểu chữ Độ của Phật giáo như thế nào mới đúng ?

1188 Tham thiền bị chồng chửi mắng đánh đập vô cớ hoài, ly hôn có tội không ?

1189 Chưa thuộc Tịnh Độ mà tu Thiền giống như chưa học lớp 1 mà nhảy lên lớp 10, phải không ?

1190 Ngiên cứu Phật pháp 1 thời gian, nay tu TST, sớm muộn gì cũng kiến tánh ?

1191 Trình kiến giải về câu chuyện Huỳnh Bá, Lâm Tế, Đại Ngu

1192 Cấu tạo bộ não đối với khoa học và tâm linh- kể chuyện Trương Bảo Thắng

1193 Thấy người thân tu không đúng chánh pháp, khuyên tu TST, vậy đúng không ?

1194 Việc đặc biệt đối với các vị thiền sư kiến tánh là thế nào ?

1195 Lúc chán tham thấy cảnh hãi hùng, nhớ câu thoại, vượt qua được, nay không dám bỏ

1196 Bán hàng giá 1 triệu, khách yêu cầu viết hóa đơn 1,2 triệu, vậy có tội không ?

1197 Thợ đập đá tụng kinh Pháp Hoa, chuyển qua tham TST được kiến tánh

1198 Thắc mắc về hành trạng của ngài Hư Vân sau khi kiến tánh ra hoằng pháp

1199 Hành trạng ngài Phật Đăng tu 49 ngày kiến tánh

1200 Xin SP cho biết công phu của con có tạm được xem là thâm nhập không ?

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s