Monthly Archives: Tháng Ba 2019

TÁNH KHÔNG VÀ CÁC TP VĂN MINH HIỆN ĐẠI

Tóm tắt tánh không  Tánh không là bản thể của Tam giới. Thuyết về tánh không là trung tâm của tư tưởng Phật giáo Đại thừa mà tiêu biểu là Bát Nhã Tâm Kinh với những câu ấn chứng vô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 6 bình luận