Monthly Archives: Tháng Mười 2020

THẾ GIAN ĐIÊN ĐẢO MỘNG TƯỞNG

Điên đảo mộng tưởng là gì ? Trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu : 遠 離 顛倒 夢 想,究竟涅槃 VIỄN LY ĐIÊN ĐẢO MỘNG TƯỞNG CỨU CÁNH NIẾT BÀN : Xa rời cả điên đảo mộng tưởng và cứu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này