Monthly Archives: Tháng Bảy 2022

THÔNG TIN VÀ VẬT CHẤT ĐỒNG HAY KHÁC ?

Thông tin (information) và vật chất (material) là cùng một thứ hay là hai thứ hoàn toàn khác nhau ? Câu trả lời có lẽ cũng giống như giữa vật chất và năng lượng (energy). Tương quan giữa vật chất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này