Monthly Archives: Tháng Mười 2022

PHÁP THÂN PHI TƯỚNG

Trong Phật pháp có thuyết Tam Thân 三身 tức là 3 hình thái của Như Lai Phật : Pháp thân 法身,  (dharmakāya) tức là bản thể của Phật cũng như của tất cả chúng sinh, bản thể này vốn đồng, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 1 bình luận