Category Archives: Kinh sách

PHẨM THỨ HAI MƯƠI BẢY: QUÁN TÀ KIẾN – LỜI KẾT

Phẩm Thứ Hai Mươi Bảy Quán Tà Kiến Như trong đời quá khứ “Hữu ngã” “vô ngã” “kiến” Hoặc cộng hoặc bất cộng Việc ấy đều chẳng phải Ngã nơi đời vị lai Hoặc tác hoặc bất tác Người có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHẨM THỨ HAI MƯƠI SÁU: QUÁN THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

Phẩm Thứ Hai Mươi Sáu Quán Thập Nhị Nhân Duyên Chúng sanh, si che lấp (vô minh) Rồi mới khởi “tâm hành” (quá khứ, hiện tại, vị lai) Vì từ “hành” duyên khởi Tùy “hành” vào lục đạo Do nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: QUÁN NIẾT BÀN

Phẩm Thứ Hai Mươi Lăm Quán Niết Bàn Nếu các pháp chẳng không Thì vô sanh vô diệt (vô Niết Bàn) Nếu Niết Bàn là có Niết Bàn thuộc hữu vi “Hữu” còn chẳng Niết Bàn Huống là nơi “vô” … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHẨM THỨ HAI MƯƠI BỐN: QUÁN TỨ ĐẾ

Phẩm Thứ Hai Mươi Bốn Quán Tứ Ðế Nếu tất cả “bất không” (khổ, tập, diệt, đạo, nếu mỗi mỗi có tự tánh, tức là bất không) Thì chẳng có sanh diệt Như thế thì chẳng có Pháp của Tứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHẨM THỨ HAI MƯƠI BA: QUÁN “ÐIÊN ĐẢO”

Phẩm Thứ Hai Mươi Ba Quán “Ðiên Ðảo” Hỏi: Từ tưởng nhớ phân biệt Sanh khởi tham, sân, si Tịnh, bất tịnh, điên đảo Ðều từ chúng duyên sanh Phá: Nếu nhân tịnh, bất tịnh Ðiên đảo sanh tam độc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHẨM THỨ HAI MƯƠI HAI : QUÁN NHƯ LAI

Phẩm Thứ Hai Mươi Hai Quán Như Lai Phi ấm phi lìa ấm Thử bỉ chẳng tướng tại (này kia chẳng có tướng tồn tại) Như Lai chẳng có ấm Nơi nào có Như Lai Ấm hợp có Như Lai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHẨM THỨ HAI MƯƠI MỐT: QUÁN THÀNH HOẠI

Phẩm Thứ Hai Mươi Mốt Quán Thành Hoại Pháp nếu lìa nơi thành Làm sao mà có hoại Nếu pháp lìa nơi hoại Thì làm sao có thành Thành, hoại cùng một thời Làm sao có thành, hoại Giải thích. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bạn nghĩ gì về bài viết này?