Category Archives: Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3)

Đây là những giải đáp thắc mắc trực tiếp của Thầy Duy Lực được thu âm và xử lý

Bảng Tổng hợp 2, Danh mục liệt kê các công bố của Duy Lực Thiền (tiếp)

Bảng tổng hợp mp3 giải đáp thắc mắc của Thầy Duy Lực (tiêu biểu) 0012 Bốn bài kệ của sư Vĩnh Gia Huyền Giác 0026 Bộ lạc Kogi trên cao nguyên Sierra Nevada, Colombia 0029 Công án Hương Nghiêm về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng tổng hợp mp3 giải đáp của Thầy Duy Lực và Mục lục

Bảng Tổng hợp các danh mục Audio mp3 Giải đáp của Thầy Duy Lực Bảng Tổng hợp 2, Danh mục liệt kê các công bố của Duy Lực Thiền (tiếp) Thông Báo 28-02-2014 Do Microsoft đã có nhiều thay đổi về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | 2 phản hồi

Thầy Duy Lực giải đáp : Mở thư mục âm thanh có hình minh họa

Mở thư mục 1 âm thanh có hình (câu giải đáp từ 2-921) Mở thư mục 2 âm thanh có hình (câu giải đáp từ 937-1509)

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thầy Duy Lực giải đáp, liên quan nhân vật lịch sử 2 (Danh mục 33- Audio mp3)

Mở thư mục Âm hình 2 trong đó có các câu sau : 1017 Thắc mắc việc vua A Xà Thế mắc tội ngũ nghịch, vậy mà nghe Phật thuyết pháp, tội tiêu được (61) 1032 Bài kệ của Tuệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thầy Duy Lực giải đáp, liên quan nhân vật lịch sử 1 (Danh mục 32- Audio mp3)

Mở thư mục Âm hình 1 trong đó có các câu sau : 2. Lục Tổ Huệ Năng là người nước nào ? (01) 10. Nói về Đại Trí Độ Luận của Long Thọ Bồ Tát (02) 12. Bốn bài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 31 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 16 trong đó có các câu sau : 1501 Ngài Hư Vân ngài Lai Quả sao lại để tóc dài ? 1502 Con không hiểu một đoạn trong Tham Thiền Cảnh Ngữ 1503 Tụng Bát Nhã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 30 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 15 trong đó có các câu sau : 1451 Tham thoại đầu có bao gồm giới định huệ không ? 1452 Chơn tâm bất nhị không có đối đãi 1453 Thường thấy lỗi mình, chớ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?