Thư Mục Âm Thanh 13

1201 Thế nào là công phu cách vật đến vật cách, thế nào là đạo lực chuyển được nghiệp ?

1202 Trách nhiệm của người tuần hương như thế nào ?

1203 Giải thích tình trạng hưu dụng của lục căn

1204 Một đạo nhân hỏi Diệu trạm tổng trì bất động tôn nghĩa là gì ?

Trích từ Lăng Nghiêm Chú Sớ

妙湛總持不動尊Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Mãi suốt trong bất động quý tôn

首楞嚴王世希Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu. Thủ Lăng Nghiêm thế gian hiếm có.

Lăng Nghiêm Chú 楞 嚴 咒Shurangama Mantra. Shurangama phiên âm đủ là Thủ Lăng Nghiêm 首楞嚴có nghĩa là đại định thường hằng bất động, ý chỉ Tâm.

Nhân duyên khiến Ðức Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm là vì A Nan bị dâm nữ Ma Ðăng Già  dùng tà chú của Phạm thiên mê hoặc, nhiếp dẫn vào nhà dâm, dựa kề vuốt ve, làm cho A Nan sắp phá giới. Ðức Phật sai Bồ tát Văn Thù đem chú Lăng Nghiêm đến cứu hộ, dắt A Nan về chỗ Phật. Vì thế nên biết Chú Lăng Nghiêm là chủ thể của Kinh Lăng Nghiêm.

1205 Làm nghề biển nghề rẫy, tự thấy sát sinh nhiều, bây giờ phải làm sao ?

1206 Trong Duy thức học nói Ngũ tiền năng là như thế nào ?

1207 Khi người chết, cái thần thức có đồng a lại da thức không ?

1208 Phật bác bỏ sự thay đổi 4 duyên không phải là nghĩa rốt ráo

1209 Tạo nhân gì mà bị chết đói ?

1210 Quan Âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ- Trương Bảo Thắng- Nghiêm Tân

1211 Hiện nay xuất hiện nhiều kinh điển ngụy tạo, điển hình là Đại Thừa Khởi Tín Luận

1212 Quan niệm tham thiền không cần học giới luật có đúng không ?

1213 Có 3 đứa cháu uống độc dược cùng chết một lượt, vậy có đầu thai được không ?

1214 Tu TST có tuyệt dục và triệt hết tham sân si không ?

1215 Công phu quên ngoại cảnh có phải chứng đạo không ?

1216 Hữu tâm thì thành chúng sanh, phi tâm thì thành Phật là sao ?

1217 Câu Thường kiến tự kỷ quá nghĩa là sao ?

1218 Thắc mắc về lời giảng của Hòa thượng Từ Thông không có Niết bàn nào cả

1219 Phải chăng những nhà khoa học kiếp trước có tu ?

1220 Nếu nổi lên một niệm phạm giới trộm cắp, thì bất cứ người nào cũng phạm giới trộm cắp ?

1221 Nghe các thầy nói người tự tử chết, hồn vật vờ vật vưởng như người thế gian không có hộ khẩu ?

1222 Địa ngục có ở thế gian hay ở một cảnh giới nào khác ?

1223 Nhất xiển đề không tin nhân quả và Phật pháp, sau này có thể thành Phật không ?

Nhất xiển đề一闡提(梵語 Sanskrit: Icchāntika )

Nhất-xiển-đề có nhiều nghĩa. Theo kinh Đại bát Niết-bàn8, bản dịch của ngài Đàm Vô Sấm, quyển 5 và quyển 19, nhất-xiển-đề là một hạng người hội tụ các tính chất: 1, Không có niềm tin. 2, Không thể chữa trị. 3, Đoạn diệt hết thảy căn lành. 4 Tâm lý không liên hệ đến một chút thiện pháp. 5, Không tin nhân quả. 6, Vô tàm vô quý (không biết mắc cỡ). 7, Không tin nghiệp báo. 8, Không tin hiểu hiện tại và tương lai. 9, Không có bạn lành. 10, Không thể tiếp thu chư Phật thuyết giảng và giáo hóa.

1224 Thắc mắc việc các tông phái đều cho tông mình là hơn hết

1225 Trình kiến giải về ngài Toàn Khoát không công nhận kiến tánh các ngài Đức Sơn và Động Sơn

1226 Lời đề nghị tu chỉnh quy củ thiền đường của thầy Thiền Đức

1227 Khai thị tư cách trụ trì Thiền tông

1228 Không thấy Lục Tổ tu gì hết, sao được kiến tánh ?

1229 Một số hành giả bất kính Tăng Ni nên bên ngoài ngoại đạo phỉ báng

1230 Thắc mắc về tội Ba la di của Thanh văn và Bồ tát, quả báo có đồng hay không ?

1231 Không phân biệt vọng tưởng, nó liền tiêu, còn suy nghĩ phân biệt thì nó kéo dài

1232 Xin SP nói rõ nhiệm vụ của quan sát viên thiền đường

1233 Lúc tham thiền tay chân bị co giật là tại sao, có thể tiếp tục không ?

1234 Là sơ tham, chúng con rất muốn nghe SP kể lại kinh nghiệm tu hành của mình

1235 Tại sao Tăng độ Ni là có lỗi, con không hiểu ?

1236 Hành giả tham thiền hỏi pháp thế nào mới đúng ?

1237 PG Nam tông không cho người nữ thọ giới Tỳ kheo, vậy có đúng không ?

1238 Xuất gia có nguyện, nếu làm không xong sẽ đọa 3 đường ác, khi về nhà có bị gì không ?

1239 Khi không có SP vị nào là người kế thừa để chúng con nương theo học hỏi ?

1240 Cùng Đạo tương ưng, cùng Tình tương ưng nghĩa là sao ?

1241 Ý nghĩa câu Pháp giới bất khả đắc, Niết bàn bất khả đắc ?

1242 Xin SP giải thích bài kệ của ngài Động Sơn Lương Giới

1243 Con nghe người ta nói trời đánh là bị xóa sổ, có thật vậy chăng ?

1244 Cư sĩ tại gia còn chung sống vợ chồng, tham thiền đến kiến tánh được không ?

1245 Tổ Đạt Ma nói kiến tánh thì đại tội cũng hết, vậy nhân quả thế nào ?

1246 Con tham thiền gia đình lộn xộn hoài, có phải bị khảo không ?

1247 Kinh Bát Vương có phải của Phật không ?

1248 Trình nỗi vui mừng của một Sư Cô khi gặp được pháp môn TST

1249 Chưa tham thiền, gặp cảnh ý thức liền nhận, sao tham thiền rồi nó còn hoạt động mạnh hơn ?

1250 Có 1 vị không muốn con tu pháp môn TST nên nói những điều không tốt về SP

1251 Chúng con tu TST sau này thành Phật thì đồng hay khác với Đức Phật ?

1252 Tỳ kheo chưa xả giới, lấy vợ có tội không ?

1253 Lúc nhỏ đến lớn không làm tiếp cha mẹ, nay xuất gia thì có mang tội bất hiếu không ?

1254 SP khai thị Phật tánh đã thành sẵn, không phải tu mới thành

1255 Con cúng tượng Phật và hồng chung mà ghi tên mẹ cúng, vậy mẹ có được phước không ?

1256 Xin SP dùng cái lý tương đối để giải thích cái tuyệt đối để chúng con tin tự tâm hơn

1257 Phật, Tổ ngày xưa hi sinh thân mạng cầu pháp, vậy việc đó quan trọng thế nào ?

1258 Thắc mắc người chết đã lâu sao vong linh còn lẩn quẩn chỗ ngôi mộ ?

1259 Hãy ẩn thân nơi không tung tích, nơi không tung tích chớ ẩn thân, phải hiểu thế nào ?

1260 Thường cúng trai tăng trong 3 tháng hạ, không cầu chi hết, vậy cửu huyền con có được gì không ?

1261 Có nên vừa tu vừa tạo phước duyên để mai sau có duyên độ người ?

1262 Người bắt đầu tu phát nghi từ câu thoại đó, phải không ?

1263 Ăn chay tham TST mà chiêm bao thấy bắt cá bỏ đầy giỏ, vậy có sao không ?

1264 Lúc cúng dường trai tăng, những người phụ trợ duyên có được phước không ?

1265 Các quả chứng Thanh văn và Thiền khác nhau thế nào ?

1266 Tại sao giới luật thời Phật có độ Ni, còn bây giờ Nam tông không cho độ Ni ?

1267 Xin khai thị câu Tà khởi phiền não đến, Chánh khởi phiền não trừ, Tà Chánh đều chẳng chấp

1268 Ba Tốt trình bày quá trình tìm và gặp Tổ Sư Thiền

1269 SP khai thị phương pháp tu Quán Thế Âm và cách hành trì

1270 Mật tông và Tâm mật gia trì

1271 Thắc mắc tình trạng của phàm phu kiến tánh và Bồ tát thập địa kiến tánh

1272 Chướng ngại khiến người tu chánh pháp bị đọa vào Địa ngục vô gián

1273 Làm thế nào Lý được Tình và Tuyệt được Thực

1274 Thỉnh bạn đồng tham tham trước vong linh thì người nào được phước ?

1275 Ăn chay mười mấy năm, có người cho thức ăn thì người này có được phước gì không ?

1276 Không muốn phạm giới sát sinh nhưng vẫn bị phạm, vậy phải làm sao ?

1277 Những người tàn tật không được thọ đại giới, vậy tham thiền có kiến tánh không ?

1278 Người có linh tính báo trước, đó là biểu hiện của chơn tâm hay của bộ óc ?

1279 Tánh linh, thần giao cách cảm, là cái biết của bộ óc hay của Phật tánh ?

1280 Để tránh trở ngại trong việc tu hành, nói dối để được đi tu, vậy có tội không ?

1281 Nghi tình phát khởi ngày đêm không ngủ, có ảnh hưởng sức khỏe không ?

1282 Thắc mắc kiến giải của Krishnamurti có đúng với Phật pháp không ?

1283 Trang Tử nói Giấu núi trong vũng nước, người có sức có thể vác đi được, là nghĩa thế nào ?

1284 Kinh nói Phàm có lời nói đều chẳng có nghĩa thật, vậy làm sao hiểu đúng được ?

1285 Tại sao người thế gian cho rằng Ông Trời Ông Phật là lớn nhất ?

1286 Xin SP khai thị 5 thứ nhãn trong kinh Kim Cang

1287 Ngỏ ý cho Sư Phụ cất thiền đường

1288 Ở chỗ đông khởi ý chuyển qua chỗ tịnh để tu, ở chỗ tịnh cũng tu không được

1289 Không đồng tình với câu Một niệm bất giác khởi lên nên trôi lăn trong sanh tử

1290 Người lớn tuổi hay quên câu thoại, có thể dùng thêm xâu chuổi được không ?

1291 Trước đây tin pháp môn và tin tự tâm, sau này chỉ tin pháp môn còn tự tâm thì lui sụt

1292 Ở chùa tụng kinh bái sám, công phu lúc tốt lúc không tốt,xin chỉ dạy

1293 Xin chỉ cách để tin tự tâm triệt để, tại sao đề khởi không lên ?

1294 Hàng ngày sống trong vọng tưởng, tham thiền có phải cũng là vọng tưởng không ?

1295 Biết pháp môn tu lâu rồi nhưng còn thắc mắc, nên ở chùa tu hay đến dự thiền thất, cái nào lợi hơn ?

1296 Trình cái Ý câu thoại xuất phát từ đáy lòng, và sự hiểu lầm cái tâm hiểu biết với tự tâm

1297 Hoàn cảnh anh ruột nghèo, giúp hoài đến lúc không giúp được nữa thì có tội không ?

1298 Ở chỗ đông người tham được, ở một mình sanh tâm buồn tham không được

1299 Xin khai thị câu Thế giới rộng 1 trượng, gương xưa rộng 1 trượng, thì lò lửa cũng rộng 1 trượng

1300 Trình sự hiểu lầm ý nghĩa Bát nhã vô tri, Phật tánh không phân biệt, xin khai thị

Advertisements
Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 12

1101 Cho thuốc cho người, bệnh không hết chẳng may chết, người cho có bị quả báo không ?

1102 Người ta nói Mẹ Địa mẫu là mẹ của muôn loài, phải vậy không ?

1103 Chừng nào Phật Di Lặc ra đời, xin SP khai thị

1104 Nguyên do gì Phật chỉ nhận phẩm vật của ông Thuần Đà 纯 陀 trước khi nhập diệt ?

1105 Một hành giả phát tâm sám hối trước đại chúng vì phạm quy củ thiền đường

1106 Trình sự vui mừng được nghe băng giảng, hỏi nếu ngoại đạo sám hối đến quy y học tham thiền có nhận không ?

1107 Thắc mắc 18 vị La Hán tu các hạnh khác nhau như thế nào ?

1108 Anh của con có 3 con đều tật nguyền, đó là do nghiệp của anh hay của 3 đứa con ?

1109 Con có bạn ăn chay 8 năm, nay ngã mặn, vậy tội có nặng hơn không ?

1110 Biết trước thời tiết có phải là biết được thời gian và không gian không ?

1111 Ngài Bác Sơn nói dù cho 8 cảnh thay nhau đến cũng không hay không biết, 8 cảnh đó là gì ?

1112 Con thấy người có tật ngồi phía trước tham thiền, người bị giật, vậy có sao không ?

1113 Thế nào là Nội giới và Ngoại giới, các bài chú có hiệu nghiệm gì không ?

1114 Bến Tre có đứa bé 6 tuổi nói pháp rất hay, có phải tiền kiếp tu cao không ?

1115 Ở Huế có chùa nào dạy tham TST không ? Người sắp chết nên niệm Phật hay tham thoại đầu ?

1116 Ông bà có đức con cháu hưởng, vậy ông bà qua đời con cháu cầu siêu, ông bà có siêu không ?

1117 Bình thường trong hiện tại mình phải sống làm sao cho hợp với bản tâm của mình ?

1118 Tại sao vô tâm chưa phải là đạo mà còn cách một Trùng quan ?

1119 Có phải đời cha ăn mặn đời con khát nước không ?

1120 Hiện tiền sát na bất động, có phải vậy không ?

1121 Nghĩa chữ pháp là gì ? TST không phân biệt thượng căn hạ căn, kiến tánh rồi mới trừ tập khí ?

1122 Có thể tự nhiên mà giải thoát được không ?

1123 Nuôi mèo chó, chúng không chịu ăn chay, mua thịt cá cho chúng được không ?

1124 Pháp môn Quán Thế Âm của Sư Cô Thanh Hải có đúng chánh pháp không ?

1125 Ăn đồ cúng được không, cúng Ngọ ý nghĩa gì, cúng thí thực là sao ?

1126 Con ăn chay mà gia đình ăn mặn, khuyên hoài không được

1127 Có 3 ngày vía Quan Âm ngày nào là chính ?

1128 Câu nói của hòa thượng khất sĩ. Gia đình Bàng Uẩn

1129 Thọ giới Bồ tát tại gia có ăn mặn được không ?

1130 Chúng con đi cứu trợ những người nghèo, có giúp ích được gì cho họ không ?

1131 Thấy con tu chồng con chán nản không lo gia đình

1132 Đa số người theo tôn giáo khác không biết ăn cục thịt phải trả cục thịt

1133 Nghiệp lực mạnh quá, sợ đời này tu không kiến tánh, chết bị nó lôi đi

1134 Thuận nghịch tranh nhau, không biết hành xử, nhọc công là bệnh

1135 Con không biết học hỏi, chỉ biết ăn chay quyết tử tu, đôi khi buồn quên tham

1136 Vợ tu TST, chồng buồn chán nhậu nhẹt hoài, vậy vợ có bị nhân quả không ?

1137 Ăn chay có được ăn hành hẹ tỏi không ?

1138 Xin SP giải thích câu trong kinh : Thước ca ra tâm vô động chuyển

Đối với câu hỏi 1138, xin được giải thích thêm như sau :

Trong Kinh Lăng Nghiêm có câu :

Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong, 舜若多性可銷亡  Tánh không kia còn cơ tiêu mất,

Thước-ca-ra tâm vô động chuyển. 爍迦囉心無動轉  Bổn tâm này kiên cố chẳng lay.

Thuấn-nhã-đa  (Sunyata) và Thước-ca-ra (Vajra) là phiên âm từ tiếng Phạn (Sanskrit)

Śūnyatā có nghĩa là tánh không, trống rỗng (emptiness)

Vajra nghĩa đen là kim cương , nghĩa bóng chỉ Tâm linh. Chữ Vajra thấy trong thần chú Kim cang Thượng sư (Vajra Guru Mantra) OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

Vajra là kim cương có đặc tính rất cứng chắc được ví với Tâm

Vajra còn còn có nghĩa là sức mạnh sấm sét (Vajra is a Sanskrit word meaning both thunderbolt and diamond. Additionally, it is a weapon won in battle which is used as a ritual object to symbolize both the properties of a diamond (indestructibility) and a thunderbolt (irresistible force). Vajra là một từ tiếng Phạn có hai nghĩa là sấm sét và kim cương. Ngoài ra nó là một vũ khí (kim cương chùy) chiến thắng trong các trận chiến được sử dụng như một vật trong nghi lễ biểu tượng cho cả hai thuộc tính của kim cương (không thể phá hủy) và sấm sét (sức mạnh không thể chống lại).

1139 Nhân quả và nghiệp lực giống nhau hay khác nhau ?

1140 Tham thiền mấy năm lười đốt nhang, không biết có bị quấy phá không ?

1141 Thắc mắc về HT Hư Vân và ông lão đắp đường

1142 Cảnh giới trú xứ của Bồ tát và A la hán khác hay không khác ?

1143 Có phải ăn chay trường là công đức vô lượng ?

1144 Con tham thiền, thường đến Tịnh xá nghe pháp và nghiên cứu kinh điển, được không ?

1145 Xuất gia có cần coi năm tốt xấu hay không ?

1146 Làm nghề lò rèn có nhân quả gì không ?

1147 Nấu cơm giúp bà già 80 tuổi ăn mặn có bị nhân quả không ?

1148 Có một Ni Cô nói Phật tử đông là không tốt- Xin SP kể nhà 4 người đều kiến tánh

1149 Thờ Phật đằng trước, thờ Tổ đằng sau, ý nghĩa thế nào ?

1150 Trình việc khai quang điểm nhãn của ngoại đạo

1151 Trước kia đi chùa cầu tài lộc là sai lầm phải không, nay theo TST nên làm sao ?

1152 Tham thiền đã 3 năm, ở chỗ tịnh, vọng tưởng nhiều, hay bị nhức đầu

1153 Con ăn chay mà bán thức ăn mặn, tiền lời làm việc từ thiện, có nhân quả không ?

1154 Người xuất gia đem của Tam Bảo về giúp gia đình được không ?

1155 Tham thiền mà ăn mặn không ăn chay có được kiến tánh không ?

1156 Người ta không chịu trả nợ cho mình, mình la mắng có tạo ác nghiệp không ?

1157 Trong tất cả Phật, vị nào lớn nhất ?

1158 Có ông tu tại gia, khi tắt thở, có ánh sáng xẹt ra, phải Phật rước không ?

1159 Có một tu sĩ khi chết đem thiêu, thu được xá lợi sáng to bằng hột nhãn, có kiến tánh không ?

1160 SP dạy trong trường hợp nuôi súc vật phải qua tịnh thí

1161 Con không biết tu như thế nào đến cõi Phi tưởng Phi phi tưởng, chắc cao lắm ?

1162 Trình công phu quen thành lạ, lạ thành quen

1163 Cực lạ cực quen phi phàm phi thánh, xin SP khai thị

1164 XIN SP khai thị 4 câu này, con không hiểu

1165 Chuyển ngữ là như thế nào xin SP cho một thí dụ

1166 Có phải vào thiền đường có Long Thần Hộ Pháp giúp đỡ, cộng thêm lực của SP ?

1167 Lời tỏ bày của một Sư Cô- SP kể chuyện Từ Hồi thiền sư

1168 Xuất gia có tiền riêng giúp thân nhân, tại gia có tiền gởi ngân hàng được không ?

1169 Thọ 5 giới giữ không được có bị quả báo không ? Chồng chết chiêm bao thấy như còn sống

1170 Cư sĩ thọ 5 giới, chiêm bao thấy Phật Bà bảo phải giữ 12 giới

1171 Con phát nguyện rằm tháng 7 dâng Y nhưng chưa làm được, có nhân quả gì không ?

1172 Con muốn dẹp bàn thờ Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Thần Tài, Quan Công mà không dám, sợ làm ăn không được

1173 Trình bày sự việc, hỏi có vô tình gây ác khẩu cho người khác không ?

1174 Hồi hướng, gia trì lực là gì ? Phật gia trì cho ai, cách nào ?

1175 Không cố tình, lỡ làm chết những con vật nhỏ như kiến, gián có bị nhân quả không ?

1176 Bác sĩ vì lòng từ mà nói dối bệnh nhân có bị nhân quả ràng buộc không ?

1177 Tổ Huệ Năng có để lại kinh mà không thờ, Tổ Đạt Ma không có để lại kinh mà có thờ ?

1178 SP nói bất sanh bất diệt trong khi Kinh Lăng Nghiêm nói đời bây giờ là mạt pháp ?

1179 Giải thích thế nào là hương bảng

1180 Nghe nói tham thiền lâu thường bị ma chướng, giải trừ cách nào ?

1181 Tu Đạo Phật là tự triệt tiêu, quả vị Phật là Không, quan niệm vậy có đúng không ?

1182 Câu thoại Sanh từ đâu đến, Chết đi về đâu, có thể chia 2 phần để hỏi không ?

1183 Có một ông Sư bảo con, chú về trụ Pháp vương, gia trì Như Lai tạng, nghĩa là sao ?

1184 Cái dụng của Phật tánh, Phật thị hiện giác ngộ để khuyến khích mọi người ?

1185 Đã định tâm vào nơi xuất phát câu thoại, như vậy đúng không ?

1186 Thiền tri vọng và Thiền thoại đầu có cùng tông chỉ không ?

1187 Hiểu chữ Độ của Phật giáo như thế nào mới đúng ?

1188 Tham thiền bị chồng chửi mắng đánh đập vô cớ hoài, ly hôn có tội không ?

1189 Chưa thuộc Tịnh Độ mà tu Thiền giống như chưa học lớp 1 mà nhảy lên lớp 10, phải không ?

1190 Ngiên cứu Phật pháp 1 thời gian, nay tu TST, sớm muộn gì cũng kiến tánh ?

1191 Trình kiến giải về câu chuyện Huỳnh Bá, Lâm Tế, Đại Ngu

1192 Cấu tạo bộ não đối với khoa học và tâm linh- kể chuyện Trương Bảo Thắng

1193 Thấy người thân tu không đúng chánh pháp, khuyên tu TST, vậy đúng không ?

1194 Việc đặc biệt đối với các vị thiền sư kiến tánh là thế nào ?

1195 Lúc chán tham thấy cảnh hãi hùng, nhớ câu thoại, vượt qua được, nay không dám bỏ

1196 Bán hàng giá 1 triệu, khách yêu cầu viết hóa đơn 1,2 triệu, vậy có tội không ?

1197 Thợ đập đá tụng kinh Pháp Hoa, chuyển qua tham TST được kiến tánh

1198 Thắc mắc về hành trạng của ngài Hư Vân sau khi kiến tánh ra hoằng pháp

1199 Hành trạng ngài Phật Đăng tu 49 ngày kiến tánh

1200 Xin SP cho biết công phu của con có tạm được xem là thâm nhập không ?

 

Chú thích thêm :

Về câu 1138 có Phật tử hỏi về một câu trong kinh Lăng Nghiêm : Thước-ca-ra tâm vô động chuyển

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 11

1001 Không tnể dùng quán tưởng để sửa đổi nhân quả

1002 Có phải đời này cúng bông hoa đời sau thân được tốt đẹp- Ngồi thiền có điều khí không ?

1003 Khi tập hương công có thở theo cách nào không ?

1004 Thắc mắc người kiến tánh có phải là thánh nhân không

1005 Làm sao bỏ bớt được tánh nóng nảy ?

1006 Sư Cô tu đã lâu mà không biết tâm mình ở đâu

1007 Do chết ít, dân số thế giới tăng, vậy thuyết tái sinh hiểu như thế nào ?

1008 Nương theo hơi thở để khởi câu thoại, vậy có đúng không ?

1009 Thiền đường Pháp Thành tu TST, cúng 3 rằm lớn trong năm, có lợi ích gì không ?

1010 Trước con cúng sao hội, đọc sớ cầu an trong thời gian khá lâu, vậy có bị quả báo không ?

1011 Có phải Phật Thích Ca tham thiền kiến tánh không ?

1012 Nếu tu theo phép biết vọng thì cảnh giới cao nhất là gì ?

1013 Người xuất gia nuôi súc vật thế nào mới đúng ?

1014 Chuyện con rít ở chùa Tam Bảo- Súc sinh phải chuyển qua thân người rồi tu mới kiến tánh

1015 Tu sĩ xuất gia lấy tiền của Phật tử cúng dường, cúng giỗ cha mẹ thì nhân quả thế nào ?

1016 Tu sĩ nên sử dụng thế nào tiền cúng dường của 10 phương ?

1017 Thắc mắc việc vua A Xà Thế mắc tội ngũ nghịch, vậy mà nghe Phật thuyết pháp, tội tiêu được

1018 Duyên lành được gặp Sư Phụ, xin cho con tu Tổ Sư Thiền

1019 Trình tình trạng bị ma nhập phiền não, SP dạy căn bản tham thiền

1020 Tham thiền có phải công phu sáng chiều không, có thể đi đưa đám được không ?

1021 Khi ngồi tư tưởng xóa trắng, trống rỗng, có phải lọt vào vô ký không ?

1022 Trình ước vọng muốn tu tắt tu mau, xin Thầy chỉ dạy

1023 Xin HT giải thích sự vay trả nghiệp đời đối với đứa bé sơ sinh này

1024 Tịnh Độ là gì ? Có thể hướng dẫn người Tin Lành, Thiên Chúa tập hương công, tham thiền không ?

1025 Có thể ở miếu Ngũ Hành tu được không ?

1026 Tưởng lên tình xuống, không tưởng không tình ra ngoài Tam giới

1027 Nghe tiếng suối chảy sao được đắc đạo ?

1028 Loài Vô tình có thể thành Phật không ?

1029 Con chọn câu thoại khó hiểu. xin SP khai thị cho con tham

1030 Không tham TST nữa, đổi qua pháp môn khác có ảnh hưởng công phu không ?

1031 Tỳ kheo Ni hoàn tục, lại xuất gia lần 2, thầy bổn sư có bị nhân quả không ?

1032 Bài kệ của Tuệ Trung thượng sĩ, con không biết ai là khách, còn về quê là về đâu ?

1033 Các thầy các cô tham thiền có cần phải học không ?

1034 Con không xuất gia, tu TST giờ giấc như ở thiền đường có thể kiến tánh không ?

1035 Ông Thích Thiện Chơn chùa Tam Bảo, lâm chung vẫn còn câu thoại, cầu siêu có ích gì không ?

1036 Chùa lo nuôi 3 con mèo, cho ăn cá, nay không cho ăn cá nữa, chúng chết, vậy có nhân quả không ?

1037 Các vị Tổ ngày xưa kiến tánh, tại sao phải trốn tránh, không ra hoằng pháp ?

1038 Trước đây 1 tháng sám hối 2 lần, nay tu TST không sám hối nữa, vậy tội có tiêu trừ không ?

1039 Dùng tiền bạc kéo người thân vào đạo thế nào mới đúng ?

1040 Phát tâm ấn tống kinh, trả nợ cho người đã chết

1041 Trong Quảng Lục có câu Khắp sơn hà đại địa tìm 1 người làm bạn cũng không có, đó là lời của thầy phải không ?

1042 Một số người chưa vào đạo hỏi Phật giáo có phải là một tôn giáo không

1043 Loài Vô tình có thể tiến hóa thành loài Hữu tình không ? Khoa Tử Vi có phải mê tín không ?

1044 Có nên lượm tiền đánh rơi cúng dường Tam Bảo không ?

1045 Hành Ấm là trạng thái sanh diệt của tư tưởng đúng không ?

1046 Chùa Đậu thờ nhục thân 2 vị thiền sư tịch đã hơn 300 năm, tại sao nhục thân không hư hoại ?

1047 Mẹ bị bệnh nặng, vái van xuống tóc cầu bình an, có đúng không ?

1048 Hỏi SP về việc giới thiệu nuôi trẻ mồ côi

1049 Xuất gia hoặc độ người xuất gia, có cần cha mẹ cho phép không ?

1050 Khi tham thoại đầu có cần phản văn tự kỷ để tránh hôn trầm không ?

1051 Có nên thờ Ông Quan Công và Bà Mẹ Sanh không ?

1052 Thiền sư Việt Nam có vị nào tu Tổ Sư Thiền được kiến tánh chưa ?

1053 Gieo nhân gì mà đời này lùn quá, hai mươi mấy tuổi mà chỉ cao bằng đứa bé 5 tuổi

1054 Cứu nhái hay cứu rắn ? SP giải thích từ bi và bác ái

1055 Chuyện 1 hành giả muốn mẹ mình ăn chay mà bị gia đình cản trở

1056 Vô vi của Phật pháp và Vô vi của Lão Tử đồng và khác thế nào ?

1057 Thiền của Hòa thượng Thanh Từ có phải Như Lai Thiền không ?

1058 Con thiếu nợ có được xuất gia không ?

1059 Giới tự động là như thế nào ?

1060 Vô ý làm gãy tượng Phật, có bị nhân quả gì không ?

1061 Thắc mắc về 3 loại lịch, Âm lịch, Dương lịch và Phật lịch

1062 Những thắc mắc về đời thường của Phật tử

1063 Mạn nghi ác kiến khác với nghi tình như thế nào ?

1064 Có thể coi Thiên Chúa như một vị Bồ Tát ở một cõi trời nào đó không ?

1065 Làm cách nào để chấm dứt được mê tín dị đoan ?

1066 Làm thức ăn chay bề ngoài giống như thức ăn mặn có nhân quả gì không ?

1067 Xin SP chọn cho con ngày khai trương quán cơm chay

1068 Đứa bé 5 tuổi làm được những bài thơ rất đúng rất hay, đó là hiện tượng gì ?

1069 Xin SP giải thích câu nói của thiền sư Pháp Loa dòng Trúc Lâm VN

1070 Một vị tăng hỏi ngài Tuệ Trung thượng sĩ (VN) thế nào là thanh tịnh pháp thân

1071 Phật tử ở Atlanta viết thơ nhờ SP giải đáp thắc mắc

1072 Người thọ giới Bồ Tát kể chuyện bố thí cho người uống rượu

1073 Tham thiền quên ngày giỗ cha mẹ, không đi bình bát, không nghe pháp, có lỗi không ?

1074 Mẹ con ngày xưa bán rượu, nay đã chết, làm sao giúp bà bớt nghiệp ?

1075 Tại sao không lấy 5 hay 10 ngày mà lấy 7 ngày làm thiền thất ?

1076 Con đã già không biết có tham thiền được hay không ? Tham thiền khác Tịnh Độ thế nào ?

1077 Tại sao trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận, ngài Nguyệt Khê nói Thanh Văn còn ở giai đoạn ngã chấp ?

1078 Có nhân duyên gì mà Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như đầu tiên ?

1079 Ngồi thiền lâu có sanh bệnh không ?

1080 Nữ trình nguyện vọng muốn xuất gia- SP nói xuất gia phải chân tu mới lợi ích

1081 Ai chứng minh tuổi Hạ cho hàng xuất gia chúng con ?

1082 Những người ở bên Pháp có thể dựa vào sách vở của SP mà tu được không ?

1083 Thiền này có giống Yoga phương Tây không, lợi ích ra sao ?

1084 Lấy cái Không thành lập bộ óc nên không được thành Phật phải không ?

1085 Mỗi lần con tham lưỡi uốn lại, tham rất mạnh, như vậy có đúng không ?

1086 Đi Châu Đốc cúng Bà có lợi ích gì không ? Khai quang điểm nhãn- 6 nẻo luân hồi

1087 Khi mệt mỏi nằm tham thiền có lợi ích gì không ?

1088 Ngồi thiền lâu có thấy Đức Phật không ?

1089 Tham thiền tự nhiên cảnh tượng hiện ra, thấy lửa cháy xung quanh

1090 Có phải lúc đầu là tham thoại vĩ, sau mới đến thoại đầu ?

1091 Con đi học chưa ăn chay được, không dám tham thiền vì sợ tẩu hỏa nhập ma

1092 Tăng Ni chưa học giáo lý, tham thiền làm sao nắm được giáo lý ?

1093 Xin SP khai thị một đoạn trong Quy Nguyên Trực Chỉ

1094 Người biết mình chiêm bao có ngộ được gì không ? Chưa ngộ kiếp sau có được tu tiếp không ?

1095 Vô Môn Quan thiền sư có cùng pháp môn Tổ Sư Thiền ?

1096 Tham thiền không được bực tức nói sằng, nếu nói có sao không ?

1097 Truyền thống giáo môn có ngày cúng giỗ, TST có ngày kỷ niệm không ?

1098 Lọt vào vô ký không là như thế nào ?

1099 Tham 3 năm câu Niệm Phật là ai, nay muốn đổi câu khác, xin SP cho

1100 Tham thiền có phải trả cho bộ óc tự do hoàn toàn không ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 10

0901 Phật giáo giải thích thế nào về trường hợp các thần đồng khoa học, toán học ?

0902 Một số biểu hiện không hiểu giới luật của chùa Ni hiện nay

0903 Thiền của thiền sư Nhất Hạnh có đưa đến giải thoát cứu cánh không ?

0904 Khi một người kiến tánh thì độ được 7 đời cha mẹ ông bà là thế nào ?

0905 Sa Di tham thiền khỏi nhập Hạ được không ?

0906 Hành giả gốc Đạo Hòa Hảo, xin khai thị về cái nhìn (khán)

0907 Phật dạy phải tự cứu mình rồi mới cứu được người

0908 Thế nào là bổn tham và phá bổn tham ?

0909 Chấp lý bỏ sự là kẻ vác bảng, chấp dụng bỏ thể là kẻ lỗ mãng, là sao ?

0910 Tiền cúng dường cá nhân tu sĩ, làm đám trai tăng có được phước không ?

0911 Trước khi chưa ngộ như mất cha mẹ, sau khi đại ngộ như mất mẹ cha, là thế nào ?

0912 Khi câu thoại mất thì hình ảnh người yêu cũ hiện lên, phải chăng là vọng tưởng ?

0913 Tự mình có tiền trước khi xuất gia, cho cha mẹ được không ?

0914 Tham thiền có được thiên thần gia hộ không ?

0915 Cực lạc và Địa ngục đều tại đây- Chủng tử mà Phật nói và Cơ nhân của tế bào có liên quan không ?

0916 Ăn chay ăn mặn không phân biệt thì tất cả đều không phân biệt mới đúng ?

0917 Thành tâm cầu nguyện có được thành tựu không ?

0918 Mẹ vũ trụ là ai con không biết, xin SP khai thị

0919 Đạo Phật cấm sát sinh, sao Đạo Thiên Chúa cho phép ăn thịt ?

0920 Con có hiếu hay bất hiếu với cha mẹ cũng là nhân quả

0921 Ngài Đạt Ma kiến tánh trước hay sau khi nhìn vách ?

0922 Nhập thất 7 ngày không ăn chỉ uống nước, vậy có đúng chánh pháp không ?

0923 Niệm Phật thì đi nổi, còn tham thiền thì đi không nổi, là tại sao ?

0924 Tại sao đệ tử Phật không dám đến thăm bệnh ngài cư sĩ Duy Ma Cật ?

0925 Tu TST thì các kinh luật có thể cho người khác không ?

0926 Người ăn chay có thể ăn trứng không trống được không ?

0927 Xin SP khai thị về xoay ngược hiện nghiệp cho con hiểu

0928 Con tham thiền mà đầu óc, thân thể muốn nổ tung, vậy có đúng không ?

0929 Thắc mắc 1 giấc mơ- SP giảng sơ lược Quy Y Tam Bảo và Ngũ giới

0930 Thọ giới Bồ Tát, đi đám ma, có nên lạy vong linh không ?

0931 HG tham thiền sao phải khắc chữ tử trên trán- Diễn viên tập hương công được không ?

0932 Người ta hỏi vấn đề tận thế thì con trả lời thế nào ?

0933 Tham thiền cần có thầy bên cạnh không ? Giảng tam thế nhân quả

0934 Trình hiện tượng lạ lúc tập hương công

0935 Không còn muốn sống ở thế gian này nữa nhưng không biết nên bỏ đi hay ở lại ?

0936 Con muốn 2 đứa con của con tham thiền nhưng có nhiều từ ngữ chúng không hiểu

0937 Hố thẳm của Phạm Công Thiện có phải là tánh Không không ?

0938 Đã thọ Cụ túc giới mới có thể truyền Ngũ giới được

0939 Phật nói không có vô minh, vậy nhân quả từ đâu mà có ?

0940 Nhập định không cảm nhận được thời gian- Ngài Hư Vân nhập định ở núi Chung Nam

0941 Quy Y với sư phụ không có giấy chứng nhận

0942 Cầu kiếp sau gặp minh sư để tiếp tục tu học, vậy có sở cầu không ?

0943 Sổ tức quán thì hết bệnh, tham thiền không hết bệnh, tại sao ?

0944 Cầu siêu cho chồng, chồng có được siêu thoát không ?

0945 Tại sao có người thông minh, có người ngu dốt, có phải do chất Xám không ?

0946 Không biết nghiệp gì mà cứ bệnh hoài, có cách nào giải quyết không ?

0947 Lúc đi hương lỡ đạp côn trùng chết, có nhân quả gì không ?

0948 Nguyện vọng của hành giả Vũng Tàu muốn xây thiền đường Tổ Sư Thiền, xin ý kiến SP ?

0949 Làm sao giải quyết được bệnh hôn trầm ?

0950 Đọc thơ của một nữ cư sĩ Cần Thơ, trình khối nghi tan rã

0951 Tham thiền có cần tu Lục Độ không ?

0952 Có phải thương con cháu quá, sau khi chết, tái sinh vào gia đình cũ không ?

0953 Tụng kinh là tụng bằng Thức hay bằng Trí ? Tụng kinh có nghịch với tham thiền không ?

0954 Các hành vô thường là pháp sanh diệt, hết sanh diệt, tịch diệt là vui ?

0955 Con giữ được nghi tình thì tâm con trống rỗng, vậy có đúng không ?

0956 Đã tạo nhiều nghiệp ác, mình tu có bù trừ được không ?

0957 Khi cái nhìn đã quen rồi thì phải quét luôn cái nhìn, có đúng không ?

0958 Con thỉnh kinh sách do SP dịch về đọc, có thêm cái biết không ?

0959 Con đang tham nghi tình mạnh, tự nhiên có câu trả lời

0960 Sanh tử vô minh phải do A lại da thức và Mạt na thức làm việc không ?

0961 Tại sao nhờ hành động ném vàng xuống sông của vị tăng kia mà ngài Đại Huệ ngộ ?

0962 Tham thiền có nên thỉnh thoảng giữ huyệt đơn điền cho cơ thể khỏe mạnh không ?

0963 Cảnh giới không có niệm thì lấy gì để phá, phá cái gì ?

0964 Từ ngày tham thiền, tâm con an lạc mà mọi người xa lánh con là tại sao ?

0965 Thắc mắc của đứa bé 3 tuổi (con của hành giả tham thiền)

0966 Bệnh mộng du là gì ?

0967 Thắc mắc đi hương không có nghi tình

0968 Niệm Phật đến thanh thanh tịnh tịnh, lúc đó tham thoại đầu mới kiến tánh phải không ?

0969 Không gặp minh sư, đọc sách, tham thoại đầu một mình có kiến tánh được không ?

0970 Bố thí có lỗi với trời không ?

0971 Có thể cất Cốc quyết tu Tổ Sư Thiền được không ?

0972 Con có người em gái tự nhiên xưng là lính tử trận, có trị được không ?

0973 Bác sĩ mổ bệnh nhân, chẳng may bệnh nhân chết, vậy có tội không ?

0974 Cư sĩ nhận tiền của người ta cho, đời sau có phải trả nợ không ?

0975 Con thắc mắc câu Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác do chư Tổ dạy, xin khai thị

0976 Phật tử đánh bài, mua số đề, vé số, có phạm giới không ?

0977 HG có mẹ 80 tuổi, đã thọ Sa Di 10 năm, rất sợ chết và luyến người thân, SP có cách nào giúp ?

0978 Tam Tạng Kinh và 12 phần giáo có tương ưng Tổ Sư Thiền không ?

0979 Lâu nay tu thập thiện, nếu tu TST có cần tu thập thiện nữa không ?

0980 Xin khai thị Tâm Vật hợp nhất của Đại thừa và Phi Tâm Phi Vật của Tối thượng thừa

0981 Tu TST lâu dài có thể nhất tâm bất loạn được không ?

0982 Con tham câu thoại có lúc nhanh lúc chậm lúc mất luôn vậy là sao ?

0983 Câu Trong tâm có lửa con xin lạy, Hãy đến bên bờ hỏi thái dương, có phải của người kiến tánh ?

0984 Thắc mắc về lời khai thị của ngài Bác Sơn và ngài Lai Quả

0985 Xin giảng bài kệ Lặng lặng tĩnh tĩnh phai, Tĩnh lặng hôn trầm sai…

0986 Tỳ kheo đảnh lễ Tỳ kheo ni là không đúng, vậy Tỳ kheo ni có bị nhân quả không ?

0987 Chuyện Long Nữ trong kinh Pháp Hoa cúng dường hạt châu được thành Phật

0988 Có thọ giới và không thọ giới công phu có khác nhau không ?

0989 Tứ liệu giản của ngài Lâm Tế ý nghĩa ra sao ?

0990 Tâm chứng Sơ, Nhị, Tam, Tứ Thiền là như thế nào ?

0991 Cái nghi ánh sáng lạ trong Kinh Pháp Hoa có khác với cái nghi của TST không ?

0992 Tại sao ngài Ca Diếp không nhập định ở Ấn Độ mà nhập định ở Vân Nam TQ ?

0993 Năng lễ Sở lễ tánh không tịch nghĩa là gì ?

0994 Lấy tiền người giàu bố thí người nghèo có nhân quả gì không ?

0995 Con thỉnh kinh sách của SP dịch về đọc có thêm sở tri chướng không ?

0996 Cư sĩ mời Tăng dự lễ cưới Tăng có nên đi không ?

0997 Giới chẳng ăn phi thời và giới thứ 17 của Bồ tát tại gia

0998 Người không xuất gia có thể lãnh thọ bố thí để tu hành không ?

0999 Thắc mắc việc cúng cô hồn rằm tháng 7, xin SP khai thị

1000 Con tham thiền suốt đêm không ngủ, sáng ra vẫn khỏe, sao lạ vậy ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 9

0801 Xin giải thích chữ Lạc đường tự tại trong Thiền thất khai thị lục

0802 Tham thiền thành khối, Diêm La vương có bắt được không ?

0803 Có thể thấy tin tức công phu không ?

0804 Hiển tánh và ẩn tánh khác nhau thế nào ?

0805 Giới luật- Tùy duyên bất biến- Bảo vệ đạo tràng để hoằng pháp

0806 Trình giải ngộ, Sắc thân và Pháp thân có khác nhau không ?

0807 Giàu dễ tu hay nghèo dễ tu ?

0808 Làm cách nào (bí quyết) cho con chứng ngộ nhanh hơn đọc câu thoại ?

0809 Xem thường các pháp môn khác có trở ngại cho việc tu hành không ?

0810 Xuất gia không chuyên tu, sau ra đời nợ tín thí phải mang không ?

0811 Người ngăn cản người khác thọ TST có bị nhân quả gì không ?

0812 Tình trạng đại trí như ngu là như thế nào ?

0813 Ba con hơn 60 tuổi nghe được người cõi âm hay ma quỷ ngoài đường nói chuyện ?

0814 Trong đầu nghe nói chuyện, trị bệnh, uống thuốc không hết

0815 Hành giả có thể đóng góp giúp nhau không ?

0816 Xuất gia không cúng giỗ cha mẹ nhưng có thể mời đồng tham dùng một bữa cơm chay không ?

0817 Tham thiền thân tự động lắc

0818 Ở chùa làm công quả, ăn của tín thí 18 năm, có mắc nợ không ?

0819 Chuyện đứa bé và thiền sư <Thế à ?>

0820 Đề nghị sau giờ giải đáp, hành giả xuống cầu thang có trật tự, tránh chen lấn

0821 Thắc mắc người lên hỏi bị đuổi xuống

0822 Cái chướng người là do Ý thức hay Mạt-na ?

0823 Không bỏ bổn phận, tùy duyên làm từ thiện có được không ?

0824 Tòng Lâm không nhận để tử xuất gia thì phải làm thế nào cho đúng cách ?

0825 Hành giả cảm nhận được mùi thơm ?

0826 Cái khổ của thế gian bức bách thành khối, không vọng tưởng có thể ngộ được không ?

0827 Đang tập Hương công, tham thiền được không ?

0828 Tu Như Lai thiền, chuyển qua TST thì công phu trước đây có bị mất không ?

0829 Có hành giả cố tình lắc trong lúc tham thiền, SP cảnh cáo

830 Lúc đốt nhang lạy Phật, con chỉ lạy hình tướng, còn trong tâm vẫn giữ nghi tình, được không ?

0831 Con ở chùa một mình, nấu cơm rượu bán, có phạm giới không ?

0832 Đề nghị SP cảnh sách đối với người hiểu sai tông chỉ TST

0833 Một hành giả nhà giáo trình bày quan điểm đối với TST

0834 Xin khai thị Đoạt nhân bất đoạt cảnh, Đoạt cảnh bất đoạt nhân

0835 SP khuyến cáo một hành giả không nên dạy người khác tham TST

0836 Vì hoàn cảnh con có thể ăn rau bên cạnh thịt như Lục Tổ được không ?

0837 Có tánh hay giúp người, có phải kiếp trước mắc nợ không ?

0838 Tại sao Tổ nói chuyển thức thành trí là bệnh ?

0839 Hữu tình hay vô tình đều đang thay đổi, cũng không có chết phải không ?

0840 Ngày xưa tu có chứng đắc, ngày nay con không thấy ai chứng đắc gì hết ?

0841 Thanh niên khỏe mạnh, xin cơm chùa ăn hàng ngày, giải quyết thế nào ?

0842 Có nên cho mượn sách và băng khai thị của SP không ?

0843 Giải quyết sanh tử sự đại như thế nào ?

0844 Cái không muốn nhớ, nó tự động nhớ là tại sao ?

0845 Ăn chay 10 năm, xuất gia 10 năm, chiêm bao lại thấy ăn mặn là tại sao ?

0846 Có thể lấy câu Phật tánh là gì tham được không ?

0847 Theo Đạo Chúa khi chết Chúa rước về Trời, theo Đạo Phật, chết về đâu ?

0848 Không có nhân duyên với TST quyết tử tham có được không ?

0849 Hành giả chưa chứng mà nói chứng có hậu quả gì không ?

0850 Đệ tử bằng thầy mới được nửa đức của thầy, đệ tử hơn thầy đức mới được bằng thầy ?

0851 Ít thì giờ có thể tập hương công trung cấp được không ?

0852 Cách trả lời của con có nhân quả gì không ?

0853 Xin HT khai thị câu Vô phạm hạnh và Chân phạm hạnh của Kinh Hoa Nghiêm

0854 Hành vi thế nào là phá phạm hạnh ?

0855 Tham thiền có hiện tượng gió ù tai

0856 Một bước ra khỏi Tam Thiên nhưng cũng không ra khỏi lỗ chân lông Phổ Hiền nghĩa là sao ?

0857 Xưa tham mau ngộ sao bây giờ lâu ngộ ?

0858 Nghe tiếng nói, đó là bệnh hay ma quỷ phá mình ?

0859 Cư sĩ thọ Bồ Tát giới xuất gia, đi làm, muốn nấu ăn mặn có phạm giới không ?

0860 Dự thiền thất không có tiền cúng, con có nợ không ? Khởi nghi không được ?

0861 Thắc mắc về nhận tín thí và không nhận tín thí

0862 Có quan niệm cho rằng Cha Trời Mẹ Đất, vậy có đúng không ?

0863 Bệnh tâm thần ma nhập, có thể tu pháp môn khác hết bệnh không ?

0864 Tại sao niệm Phật thì nặng đầu, uống rượu vô thì hết ?

0865 Xưa không kinh sách tu mau kiến tánh, bây giờ kinh sách đầy đủ tu lâu kiến tánh ?

0866 Chấp do Tâm tạo có giống như do Chúa sinh ra không ?

0867 Thắc mắc tự tánh không thì làm sao tạo ra vạn vật

0868 Xin SP khai thị tổng tướng, biệt tướng

0869 Kinh Niết Bàn dài gấp 3 lần Kinh Pháp Hoa, sao chỉ thuyết 1 ngày 1 đêm ?

0870 Làm thế nào để cảnh bên ngoài không chướng ngại ?

0871 SP giải thích Ngụy Kinh

0872 Con muốn SP chỉ cho con thấy chỗ nào là Diệu Pháp Liên Hoa

0873 Muốn tìm thiền đường chuyên tu có được không ?

0874 Đại diện nhà trường cảm tạ và cung thỉnh SP đến Nhà Bè thuyết pháp

0875 Muốn vừa tham vừa học có được không ?

0876 Thắc mắc mình ở nhà lầu, tu không giống Phật khi xưa

0877 Tham thiền lúc không làm việc, vọng tưởng nói nhiều

0878 Vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp là nghĩa thế nào ?

0879 Xin phép đi trị bệnh mà dự thiền thất, có tội không ? Vừa học vừa tham được không ?

0880 Chơn với vọng là hai thứ vọng ?

0881 Con thắc mắc Đức Phật thọ ký nghĩa là sao ?

0882 Gần chết vẫn tham thoại đầu, chùa thì tụng kinh Di Đà, vậy giác linh về đâu ?

0883 Con tham thiền suốt mấy ngày, mình mẩy nóng như lửa

0884 Đoạt Nhơn đoạt Pháp nghĩa là gì ?

0885 Xin SP khai thị câu Chơn Tâm không thể nói Phi và Thị

0886 Cho con tiền đãi tiệc mặn, mẹ có bị nhân quả không ?

0887 Ngồi nửa tiếng, đi nửa tiếng ở thiền đường thì giải thoát được bao nhiêu tội ?

0888 Có phải tu Tịnh Độ còn luân hồi, tu Tổ Sư Thiền hết luân hồi ?

0889 Có tâm hướng thiện thì tốt

0890 Ông già 78 tuổi phát tâm tham Tổ Sư Thiền

0891 Muốn được tự do tự tại thì phải biết mình là cái gì

0892 Làm thế nào để ra khỏi phân biệt ?

0893 Tiền của Phật tử cúng dường con đem ấn tống kinh cho Phật tử, vậy có tội không ?

0894 Cư sĩ và Tu sĩ có được xem TV không, Làm sao để ra khỏi mở mắt chiêm bao ?

0895 Nhất thiết duy tâm tạo, vậy tâm nào tạo SP ?

0896 SP khai thị, Bát nhã và phương tiện phải đi song song

0897 Nhân chi sơ tính bổn thiện và cái không biết của SP dạy có giống nhau không ?

0898 Tam thực tướng giống hay khác nhau ?

0899 Muốn SP chỉ dạy nghi lễ hỏa táng của Thiền tông

0900 Ông già 81 tuổi từ Miền Trung đến Từ Ân dự thiền thất

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 8

0701 Trình trở ngại trên thân lúc đang tham thiền

0702 Trình công phu quên mình đang ở đâu

0703 Vì sao bài kệ của Huệ Năng được truyền Y Bát ?

0704 Ý nghĩa của Đại Dụng là như thế nào ?

0705 Kinh nói lời nói là hư vọng, vậy không nói ra không phải là hư vọng sao ?

0706 Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sinh Kỳ Tâm nghĩa như thế nào ?

0707 Người phụ nữ thắc mắc chết đi về đâu từ cái chết của người bạn

0708 Niệm A Di Đà không giải thoát được sao mà SP phải dạy tham thoại đầu ?

0709 Tại sao chỉ riêng tác phẩm của Lục Tổ gọi là Kinh ?

0710 Thắc mắc Hư không vô sở hữu và Thành Trụ Hoại Không

0711 Cái tánh Không có dính líu tới thất đại trong kinh Lăng Nghiêm không ?

0712 Truyền tâm ấn là gì ? Tại sao Vĩnh Gia đã kiến tánh còn tìm Lục Tổ để được ấn chứng ?

0713 Tại sao các ngài Hám Sơn và Nguyệt Khê nhận xét trái nhau về Đại Thừa Khởi Tín Luận của ngài Mã Minh ?

0714 Giác minh thành lỗi lầm, Tư tưởng tức tang vật nghĩa là sao ?

0715 TST hộ niệm thế nào khi chết- Tứ liệu giản là gì ?

0716 Nữ thính chúng đề nghị giảng Gã cùng tử trong Kinh Pháp Hoa

0717 Không mà dung nạp tất cả là do Hòa thượng nói hay ngài Long Thọ nói ?

0718 Nghệ sĩ hết mình với vai diễn, vậy có tạo nghiệp không ?

0719 Phẩm thí dụ kinh Pháp Hoa có 18 pháp bất cộng nghĩa là thế nào ?

0720 Sao người phá trùng quan chưa giải thoát được sanh tử ?

0721 Tại sao bậc nhị thừa còn chấp vô ký, tất cánh không là gì ?

0722 Phật không dạy tụng kinh đám ma, sao bây giờ có ? Phật A Di Đà có phải là phương tiện không ?

0723 Kể chuyện cô Chơn Nguyệt và hòa thượng Quang Tâm với kinh Kim Cang

0724 Pháp môn tu mà mình cảm thấy thoải mái có thành tựu được không ?

0725 Xin SP giảng lại 2 bài kệ của Thần Tú và Lục Tổ

0726 Tham thiền thì kiến tánh, tụng kinh có kiến tánh không ?

0727 Trình nghi tình xem có phải đại nghi không

0728 Xin dịch nghĩa từng chữ câu Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sinh Kỳ Tâm

0729 Nhứt nhơn đắc đạo cửu huyền siêu, câu này hợp nhân quả không ?

0730 Tâp hương công có hết bệnh hở khớp xương không ?

0731 Cúng Đại Bàng Kim Xí Điểu là sao con không hiểu ?

0732 Phật tử Cần Thơ thắc mắc cái nhìn, nêu 4 câu hỏi

0733 Một số người tập nhân điện, nay muốn tập hương công phải bỏ nhân điện hay sao ?

0734 Ai là người không cùng muôn pháp làm bạn ?

0735 Tham thiền có thể bị mất trí không, xin SP khai thị ?

0736 Người bạn của con bị mất trí, không biết phải do tham thiền ?

0737 Xin SP chỉ dạy chúng con phải y kinh nào để tu

0738 Thoại đầu- Lời Phật, Tổ không phải chân lý- Lìa vọng tưởng ?

0739 Đem chánh pháp vào tà pháp để cứu người có được không ?

0740 Làm cách nào thoát khỏi nhị nguyên ?

0741 Hành giả tham thiền có cảm giác lạ trên thân thể

0742 Nói Tịnh Độ thấp, tu Thiền cao, sự thật thế nào ?

0743 Đại Thừa và Tiểu Thừa có ý nghĩa thế nào ?

0744 Sao nói tụng kinh là có phước ?

0745 Đốt giấy tiền vàng bạc và cầu siêu có lợi ích gì không ?

0746 Tu là tìm về bổn lai diện mục vốn thanh tịnh của chúng ta phải không ?

0747 Con rất tin pháp môn nhưng vì cuộc sống con có thể tu từ từ được không ?

0748 Mục Kiền Liên trai tăng cúng dường cầu siêu cho mẹ là đúng phải không ?

0749 Đạo Phật đi vào đời nhằm độ sinh hay độ tử ?

0750 Đi 7 bước nói câu Thiên thượng Thiên hạ duy ngã độc tôn, có phải ngã mạn không ?

0751 Thỉnh chư tăng cúng dường cầu siêu cho người mới chết, người đó có được lợi ích gì không ?

0752 Phật có trước hay pháp có trước ?

0753 Con không biết nhìn, kính xin SP chỉ dẫn

0754 Quy Y thường trụ Tam Bảo-Tụng kinh và tu Tam Tứ Cửu

0755 TST dạy chú tâm vào nghi tình, quên tất cả, vậy làm sao cúng con học ?

0756 SP khai thị Thiền tông, Ý hội cũng không được

0757 Phật pháp bất ly thế gian giác, vậy chúng con phải làm thế nào ?

0758 Tham thoại đầu phải nương vào cái không nào ?

0759 Xin giảng về Tứ Y Pháp của Phật

0760 Những thắc mắc trong thực hành tham thoại đầu

0761 Tri kiến ngoại đạo và thiền Phật giáo là như thế nào ?

0762 Cái không biết của SP dạy là ý của Phật, của Tổ hay của Kinh ?

0763 Làm sao trừ vọng tưởng ?

0764 Giảng Bát Quan Trai giới

0765 Thọ Bồ tát giới mà bán rượu có tội không, chuyển giùm cho người khác uống có tội không ?

0766 Tại sao ngài Đại An Tịnh Sư kiến tánh rồi còn tu Tịnh Độ ?

0767 Ni cô Thực Tế và thiền sư Thiên Long độ người

0768 Tu TST ở chùa giáo môn và tông chỉ Tịnh Độ tông

0769 Vai trò của một hành giả tham thiền trong xã hội

0770 Tại sao tâm ở trong thì khó trị còn ở ngoài thì dễ trị ?

0771 Tại sao ngồi tham thiền bị hôn trầm trạo cử, thân thể lắc lư ?

0772 Bổn lai diện mục của vô thủy vô minh và Phật tánh có giống nhau không ?

0773 Thọ 5 giới, mỗi tháng ăn chay 10 ngày, có bị nhân quả không ?

0774 Hỏi câu thoại, nhìn chỗ không biết, nhìn mãi vẫn không biết, vậy có đúng không ?

0775 Từ bi là gì, làm sao giữ tâm từ bi ?

0776 Tại sao có vật mà nói bổn lai vô nhất vật ? Tham thiền không tụng kinh nữa được không ?

0777 Xin khai thị làm cách nào dứt trừ tập khí ?

0778 Thế nào là định huệ đồng đăng- 36 phép đối của Lục Tổ

0779 Phật cao nhất xích ma cao nhất trượng là nghĩa thế nào ?

0780 Kể chuyện người bán đậu hủ đi 3 vòng thiền đường được lợi ích

0781 Làm thế nào một hành giả đi đúng đường lối Tổ Sư Thiền ?

0782 Dự đoán về tai nạn thiên thạch có phải là cộng nghiệp của loài người không ?

0783 Tam pháp ấn là gì, xin SP khai thị ?

0784 Sau mười mấy năm hoằng Tịnh Độ, sao bây giờ SP lại hoằng TST ?

0785 Nguồn gốc của tâm là tri, dụng của tâm là tri, sao Phật không biết nó ?

0786 Từ trường vật chất và phi vật chất

0787 Khí công và tham thiền có liên quan gì với nhau không ? Giảng 5 thứ nghi

0788 Tham như thế nào để khỏi rơi vào niệm và vô ký không ?

0789 Một câu hỏi có liên quan Mật tông thời Đức Phật

0790 Tại sao thanh tịnh dễ trở thành ngoại đạo ?

0791 Vãng sanh cực lạc là như thế nào ?

0792 Chánh trí là gì ?

0793 Phước báo được hưởng trong đời này hay kiếp sau ?

0794 Xin khai thị câu Tuyệt ngôn vô lự, vô trí bất thông trong Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải

0795 Tình trạng nhập định của ngài Huệ Trì ở Tứ Xuyên

0796 Tại sao ngài Mục Kiền Liên đã đắc quả A La Hán còn bị nhân quả chi phối ?

0797 Lời cảm tạ về thành tựu thiền thất chùa Hưng Phước

0798 Cõi Nam Diêm Phù Đề và cõi Ta Bà có khác nhau không ?

0799 Trong 12 bộ kinh, Pháp Cú thuộc bộ nào ?

0800 Tại sao Phật Như Lai hai mắt mà Đạo Cao Đài vẽ có một mắt ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mục Âm Thanh 7

0601 Phật tử sơ cơ muốn hiểu vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ

0602 Không có nhân duyên với Phật là vĩnh viễn hay chỉ một thời gian ?

0603 Nhất niệm vô minh là gì có phải vọng khởi không ?

0604 Cảnh giới vô niệm lấy gì để phá, phá cái gì ?

0605 Trước khi tu tối thượng thừa có cần tu qua tiểu thừa không ?

0606 Phật A Di Đà bao nhiêu tuổi- bất định tánh có kiến tánh không hay pháp môn nào quả vị nấy ?

0607 Hành giả trình bày tâm trạng khi tu Tổ Sư Thiền

0608 Dùng cái biết để tu có thể kiến tánh không ?

0609 Hỏi thế nào để khỏi thành niệm, nhìn thế nào để khỏi thành trụ ?

0610 A Nan thoát nạn Ma Đăng Già nhờ chú Lăng Nghiêm, ngày nay chúng con nhờ chú được không ?

0611 Thường ứng chư căn dụng mà chẳng phân biệt tướng là gì ?

0612 Thế gian lấy cái vui trị phiền não mà không hết, vậy lấy cái gì trị được ?

0613 Quy củ Tòng Lâm như thế nào ?

0614 Phật dạy phát Bồ Đề Tâm là phát cái gì ?

0615 Từ khi uống thang rượu thuốc thì lòng tin tự tâm không còn nữa

0616 Một vị tăng trình kệ bị quở vì quá sai lầm

0617 Không tập tham thiền lúc làm việc khi chưa tới mức tự động

0618 Theo bộ óc hiện nghiệp là tướng bệnh, lìa bộ óc là tướng mạnh

0619 Phật muốn mình trong mở mắt chiêm bao thức tỉnh, có lý hay không lý là sản phẩm của bộ não

0620 Hành giả nói biết cái vô tướng, SP hỏi người biết vô tướng là ai

0621 Thắc mắc về lời của Phật- Kiến tánh thì bộ óc làm đày tớ Phật tánh

0622 Tánh tướng bất nhị- Tự tánh không hữu ngã, không vô ngã

0623 Phật tử hỏi ở VN nơi nào có Tòng Lâm- Năng lực của Tâm là có sẵn không phải do học

0624 Báo chí nói Phật giáo là 1 trong 3 tôn giáo chính, có phải không ?

0625 Nói con người có số phận có đúng giáo lý Phật không ?

0626 Xin giảng lại Khoa học và Tâm linh

0627 Khi kiến tánh thì cái sức của Tâm như thế nào ?

0628 Xin hỏi chướng duyên và thuận duyên của SP trong cuộc đời tu tập ?

0629 Trình công phu nhìn chỗ một niệm chưa sanh, sau 6 tuần, nhìn thấy máu lưu thông trong cơ thể

0630 Phật tử ăn chay ăn hột gà công nghiệp được không ?

0631 Người chưa ăn chay tham Tổ Sư Thiền được không ?

0632 Sự Sự vô ngại pháp giới của tông Hoa Nghiêm ?

0633 Có phải 28 vị Tổ Ấn Độ do Tổ Sư Thiền mà kiến tánh ?

0634 Con chỉ mong giải quyết được cái khổ lẩn quẩn trong thế gian này ?

0635 Trong lúc đi hương con có cảm giác muốn té ?

0636 Làm như Phật mới kiến tánh, còn nghiệp thức của chúng con thì làm sao ?

0637 Có phải tu thiền chỉ thờ Phật Thích Ca và Tổ Ca Diếp ?

0638 Tại sao ngài Nguyệt Khê dạy khán còn ngài Lai Quả dạy đề khởi thoại đầu ?

0639 Cái tánh thấy với Phật tánh có khác nhau không ?

0640 Hành động đánh hét chửi mắng của các vị Tổ nhằm mục đích gì ?

0641 Cúng dường cho một đạo nhân vô tâm còn hơn cúng dường Phật là sao ?

0642 Ăn thịt cá có ảnh hưởng đến tham sân si không ?

0643 Hành giả TST muốn phát tâm phổ biến với bạn bè, phải làm sao ?

0644 Ngộ và kiến tánh có khác nhau không ?

0645 Xin SP khai thị cái không biết cho con hiểu

0646 Ở Tòng Lâm cá nhân không được nhận tín thí và thu đệ tử

0647 Trình sơ chứng, SP bảo quăng hết, hãy như một người khờ ngốc

0648 Tiểu thừa thiền, Đại thừa thiền có phải là Như Lai thiền không ?

0649 Quá trình tham thiền có xen sự hiểu biết, có hại gì không ?

0650 Tự tánh vốn sẵn có đầy đủ, sao bộ não xen vào ?

0651 Trình bày nguyện vọng và xin giúp đỡ để tu hành kiến tánh

0652 Trước khi có vũ trụ con người ở đâu, khi đã có vũ trụ con người từ đâu sinh ra ?

0653 Phá hòa hợp Tăng là do không đại diện cho Tam Bảo mà truyền giới phải không ?

0654 Thích Ca từ bi, Di Lặc hoan hỉ, Đạt Ma trợn mắt giận dữ ?

0655 Có duyên mới độ được sao nói độ tận chúng sanh ?

0656 Thắc mắc làm sao ngộ, ngộ rồi đồng như chưa ngộ là sao ?

0657 SP xem giùm ba mẹ con siêu thoát chưa, cúng cách nào để siêu ?

0658 Tài vật tín thí có thúc đẩy tu hành không ?

0659 Tứ nhiếp có giống với bố thí trong kinh Kim Cang không ?

0660 Nghiên cứu kinh thình lình hiểu được, đó có phải là giải ngộ không ?

0661 Xin SP giải thích lợi ích của ngồi thiền và tham thiền

0662 Có phải muốn phá trùng quan là phải nhập thất không ?

0663 Giới luật là hàng rào- Tại sao Ma Đăng Già nhiếp được A Nan

0664 Trúc Lâm Đại Sĩ nói : “Hừng hực hơi nóng toát mồ hôi, Chiếc khố mẹ sanh chưa từng ướt” nghĩa là sao ?

0665 Trước đây thờ tùm lum, nay tu Tổ Sư Thiền nên làm sao ?

0666 Pháp thí có đổi được Tài thí không ?

0667 Trình công phu và hỏi về nghi tình

0668 Con chưa hiểu rõ Tứ Hoằng Thệ Nguyện, xin giảng giải

0669 Có phải thiện ác do thức biến hiện thì không dính dáng đến chánh biến tri ?

0670 Người tu thì thành Phật, còn các sinh vật nhỏ có thành Phật được không ?

0671 Giảng Đại thừa lấy kinh Tiểu thừa làm y cứ được không ?

0672 Cư sĩ thọ giới Bồ Tát xuất gia được không, phải theo quy củ không được theo ý mình

0673 Phóng sanh như thế nào mới đúng ?

0674 SP kể chuyện đi bình bát nửa năm và việc duy trì thiền đường bên Mỹ

0675 Hành giả đã kéo dài nghi tình, khi ngủ có khởi nghi tình được không ?

0676 Hầm sâu vô minh, Vô thủy vô minh, Nhất niệm vô minh

0677 Nhìn vào cái không biết hay duy trì biết cái không biết ?

0678 Đại Trí như Ngu là như thế nào ?

0679 Đến giai đoạn Đầu sào trăm thước là như thế nào ?

0680 Nếu xuất gia mà còn cha mẹ già có mang tội bất hiếu không ?

0681 Có chí tu thiền, suốt đời này có thể giải quyết sinh tử luân hồi không ?

0682 Nghi sự là gì ?

0683 Có phải tham sân si là vô minh không ?

0684 Giải ngộ có giúp ích gì cho hành giả tham thiền không ?

0685 Muốn vừa tham vừa học được không ?

0686 Ban ngày học Như Lai thiền, ban đêm tu Tổ Sư Thiền, song song có được không ?

0687 Chỉ cần chuyên chú tham thoại đầu, hễ có chỗ cho là, là sai

0688 Tiểu sử của SP bằng chữ Hán đã có ở Đài Loan, sau này sẽ dịch ra chữ Việt

0689 Quan điểm chọn pháp môn tu cho phù hợp

0690 Không có sáng tối minh và vô minh, vậy nhìn vào hầm sâu vô minh là thế nào ?

0691 Hành giả xin đóng góp ý kiến với thiền thất

0692 Trình sở thích xem kinh, vì xem hiểu, còn công phu thì khó khăn

0693 Nghĩ đến cái chết sẽ hối thúc công phu (sanh tử thiết)

0694 Trình hiện tượng tự thân nổi lên buồn bực không có lý do

0695 Chư Phật chư Tổ muốn chúng sinh buông bỏ tri kiến để được ngộ

0696 Hỏi thế nào cho đúng tinh thần Kinh, Luật, Luận ?

0697 Có phải nhìn chỗ trống rỗng bao la không ?

0698 Các Tổ truyền vô trụ hồi tâm và thuyết Như Lai tri kiến là thế nào ?

0699 Đối với những người không có đức tin Phật pháp, làm sao độ họ ?

0700 Vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân nghĩa là gì ?

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?