Thuyết giảng tiêu biểu

Thuyết giảng tiêu biểu của Thầy Duy Lực

0012 Bốn bài kệ của sư Vĩnh Gia Huyền Giác

0013 Thấy Không Phải Do Con Mắt- Tánh Thấy Bất Sinh Bất Diệt

0026 Bộ lạc Kogi trên cao nguyên Sierra Nevada, Colombia

0029 Công án Hương Nghiêm về người ngậm cành cây treo mình

0039 Sự mê ngộ của sư Cao Phong

0050 Hướng dẫn tham Tổ Sư Thiền

0105 Hư Vân hòa thượng và ông tăng đắp đường lộ

0127 Định Huệ không hai- Không, Giả, Trung- Pháp Nhãn Văn Ích

0145 Biểu đồ 4 thừa của Phật giáo theo Ngài Nguyệt Khê

0301 Phật tánh khác với tâm chúng sanh thế nào ?

0309 Phật nói 3 điều không thể biết

0316 Phật tánh vốn đầy đủ, sao Lục Tổ vẫn phải nhờ người viết chữ giúp

0356 Những hiện tượng đặc dị công năng

0376 Kết quả tu Tịnh Độ và Tham Thiền ra sao ?

0454 Vô thủy vô minh và Nhất niệm vô minh- 2 loại chiêm bao

0705 Tất cả đều là hư vọng

0707 Giải thích về tham Tổ Sư Thiền khi có Phật tử thắc mắc Chết đi về đâu

0795 Câu chuyện về pháp sư Huệ Trì nhập định 700 năm ở Tứ Xuyên

0909 Chấp lý bỏ sự là kẻ vác bảng, chấp dụng bỏ thể là kẻ lỗ mãng

0980 Tâm vật hợp nhất và phi tâm phi vật

1056 Vô vi của Phật giáo và Vô vi của Lão Tử

1077 Thanh văn Duyên giác phá được ngã chấp nhưng vẫn còn pháp chấp

1128 Người tại gia cũng có thể kiến tánh- Kể chuyện gia đình Bàng Uẩn

1194 Thiền sư kiến tánh sinh tử tự do, không sợ uy quyền của vua

1242 Giải thích bài kệ của sư Động Sơn Lương Giới

1401 Việc trần sa kiếp cũng như việc hiện nay

1535 Từ Bi và Bác Ái khác nhau thế nào ?

Advertisement