Thư Mục Âm Thanh 13

1201 Thế nào là công phu cách vật đến vật cách, thế nào là đạo lực chuyển được nghiệp ?

1202 Trách nhiệm của người tuần hương như thế nào ?

1203 Giải thích tình trạng hưu dụng của lục căn

1204 Một đạo nhân hỏi Diệu trạm tổng trì bất động tôn nghĩa là gì ?

Trích từ Lăng Nghiêm Chú Sớ

妙湛總持不動尊Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Mãi suốt trong bất động quý tôn

首楞嚴王世希有Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu. Thủ Lăng Nghiêm thế gian hiếm có.

Lăng Nghiêm Chú 楞 嚴 咒Shurangama Mantra. Shurangama phiên âm đủ là Thủ Lăng Nghiêm 首楞嚴có nghĩa là đại định thường hằng bất động, ý chỉ Tâm.

Nhân duyên khiến Ðức Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm là vì A Nan bị dâm nữ Ma Ðăng Già  dùng tà chú của Phạm thiên mê hoặc, nhiếp dẫn vào nhà dâm, dựa kề vuốt ve, làm cho A Nan sắp phá giới. Ðức Phật sai Bồ tát Văn Thù đem chú Lăng Nghiêm đến cứu hộ, dắt A Nan về chỗ Phật. Vì thế nên biết Chú Lăng Nghiêm là chủ thể của Kinh Lăng Nghiêm.

1205 Làm nghề biển nghề rẫy, tự thấy sát sinh nhiều, bây giờ phải làm sao ?

1206 Trong Duy thức học nói Ngũ tiền năng là như thế nào ?

1207 Khi người chết, cái thần thức có đồng a lại da thức không ?

1208 Phật bác bỏ sự thay đổi 4 duyên, không phải là nghĩa rốt ráo

1209 Tạo nhân gì mà bị chết đói ?

1210 Quan Âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ- Trương Bảo Thắng- Nghiêm Tân

1211 Hiện nay xuất hiện nhiều kinh điển ngụy tạo, điển hình là Đại Thừa Khởi Tín Luận

1212 Quan niệm tham thiền không cần học giới luật có đúng không ?

1213 Có 3 đứa cháu uống độc dược cùng chết một lượt, vậy có đầu thai được không ?

1214 Tu TST có tuyệt dục và triệt hết tham sân si không ?

1215 Công phu quên ngoại cảnh có phải chứng đạo không ?

1216 Hữu tâm thì thành chúng sanh, phi tâm thì thành Phật là sao ?

1217 Câu Thường kiến tự kỷ quá nghĩa là sao ?

1218 Thắc mắc về lời giảng của Hòa thượng Từ Thông không có Niết bàn nào cả

1219 Phải chăng những nhà khoa học kiếp trước có tu ?

1220 Nếu nổi lên một niệm phạm giới trộm cắp, thì bất cứ người nào cũng phạm giới trộm cắp ?

1221 Nghe các thầy nói người tự tử chết, hồn vật vờ vật vưởng như người thế gian không có nhà ở ?

1222 Địa ngục có ở thế gian hay ở một cảnh giới nào khác ?

1223 Nhất xiển đề không tin nhân quả và Phật pháp, sau này có thể thành Phật không ?

Nhất xiển đề闡提(梵語 Sanskrit: Icchāntika )

Nhất-xiển-đề có nhiều nghĩa. Theo kinh Đại bát Niết-bàn8, bản dịch của ngài Đàm Vô Sấm, quyển 5 và quyển 19, nhất-xiển-đề là một hạng người hội tụ các tính chất: 1, Không có niềm tin. 2, Không thể chữa trị. 3, Đoạn diệt hết thảy căn lành. 4 Tâm lý không liên hệ đến một chút thiện pháp. 5, Không tin nhân quả. 6, Vô tàm vô quý (không biết mắc cỡ). 7, Không tin nghiệp báo. 8, Không tin hiểu hiện tại và tương lai. 9, Không có bạn lành. 10, Không thể tiếp thu chư Phật thuyết giảng và giáo hóa.

1224 Thắc mắc việc các tông phái đều cho tông mình là hơn hết

1225 Trình kiến giải về ngài Toàn Khoát không công nhận kiến tánh các ngài Đức Sơn và Động Sơn

1226 Lời đề nghị tu chỉnh quy củ thiền đường của thầy Thiền Đức

1227 Khai thị tư cách trụ trì Thiền tông

1228 Không thấy Lục Tổ tu gì hết, sao được kiến tánh ?

1229 Một số hành giả bất kính Tăng Ni nên bên ngoài ngoại đạo phỉ báng

1230 Thắc mắc về tội Ba la di của Thanh văn và Bồ tát, quả báo có đồng hay không ?

1231 Không phân biệt vọng tưởng, nó liền tiêu, còn suy nghĩ phân biệt thì nó kéo dài

1232 Xin SP nói rõ nhiệm vụ của quan sát viên thiền đường

1233 Lúc tham thiền tay chân bị co giật là tại sao, có thể tiếp tục không ?

1234 Là sơ tham, chúng con rất muốn nghe SP kể lại kinh nghiệm tu hành của mình

1235 Tại sao Tăng độ Ni là có lỗi, con không hiểu ?

1236 Hành giả tham thiền hỏi pháp thế nào mới đúng ?

1237 PG Nam tông không cho người nữ thọ giới Tỳ kheo, vậy có đúng không ?

1238 Xuất gia có nguyện, nếu làm không xong sẽ đọa 3 đường ác, khi về nhà có bị gì không ?

1239 Khi không có SP vị nào là người kế thừa để chúng con nương theo học hỏi ?

1240 Cùng Đạo tương ưng, cùng Tình tương ưng nghĩa là sao ?

1241 Ý nghĩa câu Pháp giới bất khả đắc, Niết bàn bất khả đắc ?

1242 Xin SP giải thích bài kệ của ngài Động Sơn Lương Giới

1243 Con nghe người ta nói trời đánh là bị xóa sổ, có thật vậy chăng ?

1244 Cư sĩ tại gia còn chung sống vợ chồng, tham thiền đến kiến tánh được không ?

1245 Tổ Đạt Ma nói kiến tánh thì đại tội cũng hết, vậy nhân quả thế nào ?

1246 Con tham thiền gia đình lộn xộn hoài, có phải bị khảo không ?

1247 Kinh Bát Vương có phải của Phật không ?

1248 Trình nỗi vui mừng của một Sư Cô khi gặp được pháp môn TST

1249 Chưa tham thiền, gặp cảnh ý thức liền nhận, sao tham thiền rồi nó còn hoạt động mạnh hơn ?

1250 Có 1 vị không muốn con tu pháp môn TST nên nói những điều không tốt về SP

1251 Chúng con tu TST sau này thành Phật thì đồng hay khác với Đức Phật ?

1252 Tỳ kheo chưa xả giới, lấy vợ có tội không ?

1253 Lúc nhỏ đến lớn không làm tiếp cha mẹ, nay xuất gia thì có mang tội bất hiếu không ?

1254 SP khai thị Phật tánh đã thành sẵn, không phải tu mới thành

1255 Con cúng tượng Phật và hồng chung mà ghi tên mẹ cúng, vậy mẹ có được phước không ?

1256 Xin SP dùng cái lý tương đối để giải thích cái tuyệt đối để chúng con tin tự tâm hơn

1257 Phật, Tổ ngày xưa hi sinh thân mạng cầu pháp, vậy việc đó quan trọng thế nào ?

1258 Thắc mắc người chết đã lâu sao vong linh còn lẩn quẩn chỗ ngôi mộ ?

1259 Hãy ẩn thân nơi không tung tích, nơi không tung tích chớ ẩn thân, phải hiểu thế nào ?

1260 Thường cúng trai tăng trong 3 tháng hạ, không cầu chi hết, vậy cửu huyền con có được gì không ?

1261 Có nên vừa tu vừa tạo phước duyên để mai sau có duyên độ người ?

1262 Người bắt đầu tu phát nghi từ câu thoại đó, phải không ?

1263 Ăn chay tham TST mà chiêm bao thấy bắt cá bỏ đầy giỏ, vậy có sao không ?

1264 Lúc cúng dường trai tăng, những người phụ trợ duyên có được phước không ?

1265 Các quả chứng Thanh văn và Thiền khác nhau thế nào ?

1266 Tại sao giới luật thời Phật có độ Ni, còn bây giờ Nam tông không cho độ Ni ?

1267 Xin khai thị câu Tà khởi phiền não đến, Chánh khởi phiền não trừ, Tà Chánh đều chẳng chấp

1268 Ba Tốt trình bày quá trình tìm và gặp Tổ Sư Thiền

1269 SP khai thị phương pháp tu Quán Thế Âm và cách hành trì

1270 Mật tông và Tâm mật gia trì

1271 Thắc mắc tình trạng của phàm phu kiến tánh và Bồ tát thập địa kiến tánh

1272 Chướng ngại khiến người tu chánh pháp bị đọa vào Địa ngục vô gián

1273 Làm thế nào Lý được Tình và Tuyệt được Thực

1274 Thỉnh bạn đồng tham tham trước vong linh thì người nào được phước ?

1275 Ăn chay mười mấy năm, có người cho thức ăn thì người này có được phước gì không ?

1276 Không muốn phạm giới sát sinh nhưng vẫn bị phạm, vậy phải làm sao ?

1277 Những người tàn tật không được thọ đại giới, vậy tham thiền có kiến tánh không ?

1278 Người có linh tính báo trước, đó là biểu hiện của chơn tâm hay của bộ óc ?

1279 Tánh linh, thần giao cách cảm, là cái biết của bộ óc hay của Phật tánh ?

1280 Để tránh trở ngại trong việc tu hành, nói dối để được đi tu, vậy có tội không ?

1281 Nghi tình phát khởi ngày đêm không ngủ, có ảnh hưởng sức khỏe không ?

1282 Thắc mắc kiến giải của Krishnamurti có đúng với Phật pháp không ?

1283 Trang Tử nói Giấu núi trong vũng nước, người có sức có thể vác đi được, là nghĩa thế nào ?

1284 Kinh nói Phàm có lời nói đều chẳng có nghĩa thật, vậy làm sao hiểu đúng được ?

1285 Tại sao người thế gian cho rằng Ông Trời Ông Phật là lớn nhất ?

1286 Xin SP khai thị 5 thứ nhãn trong kinh Kim Cang

1287 Ngỏ ý cho Sư Phụ cất thiền đường

1288 Ở chỗ đông khởi ý chuyển qua chỗ tịnh để tu, ở chỗ tịnh cũng tu không được

1289 Không đồng tình với câu Một niệm bất giác khởi lên nên trôi lăn trong sanh tử

1290 Người lớn tuổi hay quên câu thoại, có thể dùng thêm xâu chuổi được không ?

1291 Trước đây tin pháp môn và tin tự tâm, sau này chỉ tin pháp môn còn tự tâm thì lui sụt

1292 Ở chùa tụng kinh bái sám, công phu lúc tốt lúc không tốt,xin chỉ dạy

1293 Xin chỉ cách để tin tự tâm triệt để, tại sao đề khởi không lên ?

1294 Hàng ngày sống trong vọng tưởng, tham thiền có phải cũng là vọng tưởng không ?

1295 Biết pháp môn tu lâu rồi nhưng còn thắc mắc, nên ở chùa tu hay đến dự thiền thất, cái nào lợi hơn ?

1296 Trình cái Ý câu thoại xuất phát từ đáy lòng, và sự hiểu lầm cái tâm hiểu biết với tự tâm

1297 Hoàn cảnh anh ruột nghèo, giúp hoài đến lúc không giúp được nữa thì có tội không ?

1298 Ở chỗ đông người tham được, ở một mình sanh tâm buồn tham không được

1299 Xin khai thị câu Thế giới rộng 1 trượng, gương xưa rộng 1 trượng, thì lò lửa cũng rộng 1 trượng

1300 Trình sự hiểu lầm ý nghĩa Bát nhã vô tri, Phật tánh không phân biệt, xin khai thị

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s